Achizitie directa - Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei de Servicii proiectare grafica si tipar pentru realizarea materialelor de informare si promovare Regio

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de achizitie publica avand ca obiect prestarea de Servicii proiectare grafica si tipar pentru realizarea materialelor de informare si promovare Regio - Programul Operational Regional 2014 – 2020.

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 12.11.2020, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro.

De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

Ofertele se pot depune si la secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizata la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
- Data de deschidere a ofertelor: 13.11.2020, ora 09:30;
- Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz): 17.11.2020;
- Data estimata de semnare a contractului: maxim 18.11.2020.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 12.12.2020;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).

Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate "oferte participante".

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 19.760,00 lei fara TVA / Proiect POR.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

  • Formularul 1 - Formular Propunere tehnica
    Cuprinde, conform Caietului de Sarcini, cap. 6: Metodologia implementarii contractului, Graficul de prestare a serviciilor, Personalul propus
  • Formularul 2 - Formular de Oferta
  • Anexa la Formularul 2 - Propunere Financiara Detaliata
  • Mijloace probante privind indeplinirea cerintelor tehnice minime solicitate, pentru expertul - cheie propus (copii dupa diploma de studii, CV, documente suport relevante)
  • Formularul 3 - DECLARATIE privind acceptarea Modelului de contract
  • Formularul 4 - DECLARATIE privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
  • Formularul 5 - DECLARATIE DE DISPONIBILITATE a expertului-cheie/expertilor-cheie nominalizat/i in oferta.

Documente suport
Caiet de sarcini
Formulare si Modele
Model de contract
Anexa 1 - Materiale promovare RIS 3