Achizitie directa - Invitatie de participare cu oferta in vederea achizitiei Mobilier pentru dotarea birourilor din incinta sediilor ADR Nord Est

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa in vederea incheierii unui contract de achizitie publica avand ca obiect furnizarea, transportul si montajul de mobilier la sediile achizitorului, din str. Lt. Draghescu, nr.9, str. Lt. Draghescu, nr.13 si str. M. Eminescu, nr.13, Piatra Neamt .

2) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 15.10.2020, ora 23:55;

3) Limba ofertei: Limba romana;

4) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro.

De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei. Ofertele se pot depune si la Secretariatul autoritatii contractante, la adresa precizata la pct. 1).

5) Calendarul estimativ al achizitiei directe:
- Data de deschidere a ofertelor: 16.10.2020, ora 09:00;
- Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, dupa caz): 23.10.2020;
- Data estimata de semnare a contractului: maxim 26.10.2020.

6) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la semnarea contractului;

7) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini si Anexa 1.

Va fi analizata mai intai oferta cu cel mai mic pret ofertat, iar in cazul in care aceasta corespunde necesitatilor autoritatii contractante, atribuirea se face fara analiza celorlalte oferte depuse.

Daca oferta cu pretul cel mai scazut nu indeplineste cerintele autoritatii contractante, aceasta va fi declarata „oferta necastigatoare”, procedandu-se la evaluarea ofertei care are pretul imediat urmator (in ordine crescatoare a preturilor).

Oferta necastigatoare este oferta neconforma/ inacceptabila asa cum este prevazut in Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Ofertele care nu vor fi analizate ca urmare a declararii castigatoare a unei oferte cu pret mai mic, vor fi declarate "oferte participante".

Oferta cu „pretul cel mai scazut” care respecta cerintele autoritatii contractante va fi declarata „oferta castigatoare”.

8) Valoarea estimata a achizitiei publice / sursa de finantare: 8.050,00 lei fara TVA / proiect POR.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Operatorul economic care depune oferta trebuie sa fie inregistrat in conditiile legii in Registrul Comertului, iar obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Oferta depusa va contine propunerea tehnico-financiara (Formular tehnico-financiar), elaborata conform cerintelor din documentatia de atribuire anexata prezentului anunt.

Caiet de sarcini
Anexa 1 - schita mobilier