Achizitie servicii de organizare eveniment - Intalnirea anuala a personalului OI POR din cadrul ADR Nord-Est - 15.12.2018

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitiei serviciilor de organizare eveniment „Intalnirea anuala a personalului OI POR din cadrul ADR Nord-Est - Dezvoltarea abilitatilor manageriale si administrative pentru personalul propriu OI POR din cadrul ADR Nord-Est din data de 15.12.2018”.

Locatie eveniment: Municipiul Piatra Neamt, sediul Rubik Hub, Aleea Tineretului nr. 1 (Strandul Tineretului), iar cina festiva se va desfasura intr-o locatie tip restaurant in zona centrala a localitatii Piatra Neamt, care sa aiba capacitate pentru numarul maxim de 141 persoane.
Data de desfasurare: 15 decembrie 2018
Participanti: numar minim 120 persoane – numar maxim 141 persoane.

Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in Caietul de sarcini (achizitie servicii de catering, restaurant si cazare).

1. Documente de calificare solicitate (conform anexa):
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Atentie! Daca in cadrul activitatilor autorizate la sediu/punct de lucru cuprinse in certificatul constatator emis de ONRC depus de ofertant, nu se regasesc activitatile aferente tuturor tipurilor de servicii solicitate prin caietul de sarcini, se vor prezenta documentele precizate la punctul 1 de mai sus si pentru eventualii subcontractanti/ terti, inclusiv acordurile de subcontractare/asociere.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 28.11.2018, ora 23:50;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 29.11.2018, ora 09:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 05.12.2018;
- data estimata de semnare a contractului: maxim 10.12.2018;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila – 30 zile;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 26.490 lei, fara TVA / POR.

9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante (daca este cazul) conform solicitarii din Caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini.

Caiet de sarcini
Informare privind asigurarea protectiei prelucrarii si gestionarii datelor cu caracter personal