Achizitie servicii de organizare eveniment dedicat Regio in data de 9 octombrie 2018 la Bruxelles

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie simplificata in vederea achizitionarii de „Servicii de organizare eveniment dedicat Regio – Programul Operational Regional 2014-2020 in data de 9 octombrie 2018 la Bruxelles, Belgia”, cod unic de identificare: 11616139-2018-8
 
Prestatorul va emite raport de activitate, cu privire la serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in Caietul de sarcini (inchiriere sala, welcome coffe, pauza de cafea, pranz tip buffet suedez in Bruxelles).
 
1. Documente de calificare solicitate (conform anexa):
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 ;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei-Director General, Nicolaie Burghelea-Director Economic;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional.
 
2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 21.09.2018, ora 13:00;
 
3. Limba ofertei: romana;
 
4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceeasi adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.
 
5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere a ofertelor: 24.09.2018, ora 9:00;
- data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 27.09.2018;
- data estimata de semnare a contractului: 02.10.2018;
 
6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila - pana la incheierea contractului;
 
7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;
 
8. Valoarea estimata a achizitiei publice/sursa de finantare: 3.960 euro, fara TVA/POR.
 
9. Nu se accepta oferte alternative.
 
10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.
 
Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante (daca este cazul) conform solicitarii din Caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat Caietului de sarcini.

Descarca caiet de sarcini