Clarificare privind interpretarea termenului de extindere in cadrul investitiilor finantabile prin Prioritatea de investitii 5.1 – Patrimoniu cultural

Urmare a adreselor primite din partea potentialilor solicitanti de finantare prin care se prezinta tipuri de activitati ce urmeaza a se realiza in proiecte ce se vor depune in cadrul POR 2014 – 2020, Prioritatea de investitii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural, AM POR a transmis urmatoarele clarificari privind interpretarea lucrarilor de extindere pentru un monument istoric:

“O parte din lucrarile de interventie asupra imobilelor incadrate ca fiind monumente istorice au in vedere conservarea si protejarea subsolurilor sau a podurilor cladirilor.

In Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu exista o definitie cu privire la lucrarile de extindere, nici in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare si nici in Ordinul nr. 839 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991. Cu toate acestea, in raport cu prevederile actelor normative enumerate apreciem ca lucrarile de extindere nu trebuie raportate la suprafetele construite/ utile ce se pot modifica in urma lucrarilor de consolidare sau refunctionalizare.

Astfel, in Anexa 10.5 Lista explicativa termeni din Ghidul solicitantului – Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014 – 2020 (cu modificarile si completarile ulterioare) s-a definit termenul de extindere ca fiind: “ lucrari asupra unor cladiri, realizate atat pe verticala, prin construirea de etaje noi, mansarde, cat si pe orizontala prin construirea unui corp anexa in continuarea cladirii existente sau pe acelasi amplasament, care sa fie legat structural si/ sau functional de cladirea existenta (aceeasi destinatie si functionare a corpului anexa conditionata de functionarea constructiei initiale sau ca o completare necesara la functionalitatea cladirii existente).”

In Ghidul specific aferent PI 5.1 se mentioneaza ca: “ Nu este activitate eligibila extinderea unui monument istoric (proiectele care contin acest gen de activitate vor fi respinse de la finantare)”.

Avand in vedere cele de mai sus mentionate, in acceptiunea ghidului PI 5.1 nu reprezinta lucrari de extindere a unei cladiri monument istoric (in contextul in care nu se modifica gabaritul constructiei) lucrarile de interventie asupra subsolului sau podului. De asemenea, daca in urma cercetarilor arheologice se descopera existenta unei pivnite, aflata in perimetrul cladirii, se pot realiza interventii si asupra acestui spatiu.

Proiectul care propune interventii asupra pivnitei, subsolului sau podului (in spatii existente ale cladirii monument istoric) trebuie asumat de un expert atestat de catre Ministerul Culturii si elaborat in baza unor studii istorice si/ sau de specialitate, fotografii, planuri etc. care sa ateste ca lucrarile asigura punerea in valoare sau revenirea la situatia initiala a monumentului istoric. Interventiile asupra monumentelor istorice se pot realiza numai pe baza si in conformitate cu avizul Ministerului Culturii sau, dupa caz, al serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii (conform art. 23, alin (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata).

De asemenea, se precizeaza ca destinatia acestor spatii trebuie sa fie in concordanta cu scopul proiectului propus spre finantare, care se incadreaza in obiectivul specific al prioritatii de investitii 5.1 din cadrul POR 2014 – 2020.”