Modificarea Ghidului Solicitantului POR 2016/6/6.1/2

În 25.07.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, ce contine conditii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul prioritatii de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Principalele modificari prevad:

  • Completarea prevederilor ghidului specific Prioritatii de investitii 6.1, cu referiri la posibilitatea încheierii de acorduri de parteneriat de colaborare între solicitantii de finantare (consilii judetene) si administratii bazinale de ape pentru suprafete aflate în administrarea acestora si în proprietatea Statului român, asupra carora se intervine prin proiectul propus spre finantare prin POR 2014-2020.
  • Acordul de parteneriat va putea fi anexat la documentatie inclusiv în perioada de verificare a documentatiei la Autoritatea de Management pentru POR, cu încadrarea cheltuielilor aferente lucrarilor în albiile râurilor în categoria celor eligibile.
  • Eliminarea obligativitatii depunerii auditului rutier ca anexa la cererile de finantare propuse spre finantare prin PI 6.1.
  • Modificarea procentului prevazut de ghidul specific pentru încadrarea proiectelor finantabile în limita de 150% pentru PI 6.1.
  • Actualizarea formei de contract - Clauze generale si clauze specifice POR.
  • Rectificarea unor erori materiale în cadrul formei orientative de contract de finantare. A fost modificat art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - Conditii generale POR prin specificarea posibilitatii rezilierii contractului de finantare în cazul în care lansarea achizitiei privind realizarea proiectului tehnic sau a achizitiei principale de lucrari/ echipamente în cadrul proiectului nu se realizeaza în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finantare, conform solicitarii. S-a reformulat Art. 2 (2)- Conditii generale ale contractului cu privire la perioada de implementare a contractului. În acest sens, este necesara modificarea Anexei 6.1.5 a ghidului specific pentru a fi corelata cu Anexa 10.8 din cadrul ghidului general.
  • Textul ghidului specific a fost modificat prin includerea, la momentul contractarii, a formularului nr. 1 - Fişa de fundamentare. Proiect propus la finantare/ finantat din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016 în vederea obtinerii vizei de CFP.
  • Eliminarea unor documente obligatorii solicitate în cadrul etapei precontractuale, având în vedere principiul contractarii la faza de studiu de fezabilitate.
  • Extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice în cazul în care este necesara actualizarea/ emiterea Hotarârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente proprietatii publice si respectiv pentru obtinerea autorizatiei de construire. Aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificarii privind demararea etapei precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie sa demonstreze faptul ca au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/ actualizarea respectivelor hotarâri, cel târziu în termenul prevazut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate.
  • Actualizarea Modelului A –Opisul cererii de finantare.

Restul conditiilor si prevederilor din Ghidului Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 ramân neschimbate.

Ghid Specific POR 2016/6/6.1/2 – 25.07.2017

Sinteza modificari_25.07.2017

Ordin de modificare Ghid specific