Modificarea Ghidului Solicitantului POR 2016/6/6.1/2

În 25.07.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, AdministraÈ›iei Publice È™i Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului - CondiÈ›ii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2, ce conÅ£ine condiÅ£ii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiÅ£ii 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare È™i terÈ›iare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Principalele modificări prevăd:

  • Completarea prevederilor ghidului specific Priorității de investiÈ›ii 6.1, cu referiri la posibilitatea încheierii de acorduri de parteneriat de colaborare între solicitanÈ›ii de finanÈ›are (consilii judeÈ›ene) È™i administraÈ›ii bazinale de ape pentru suprafeÈ›e aflate în administrarea acestora È™i în proprietatea Statului român, asupra cărora se intervine prin proiectul propus spre finanÈ›are prin POR 2014-2020.
  • Acordul de parteneriat va putea fi anexat la documentaÈ›ie inclusiv în perioada de verificare a documentaÈ›iei la Autoritatea de Management pentru POR, cu încadrarea cheltuielilor aferente lucrărilor în albiile râurilor în categoria celor eligibile.
  • Eliminarea obligativității depunerii auditului rutier ca anexă la cererile de finanÈ›are propuse spre finanÈ›are prin PI 6.1.
  • Modificarea procentului prevăzut de ghidul specific pentru încadrarea proiectelor finanÈ›abile în limita de 150% pentru PI 6.1.
  • Actualizarea formei de contract - Clauze generale si clauze specifice POR.
  • Rectificarea unor erori materiale în cadrul formei orientative de contract de finanÈ›are. A fost modificat art. 13, alin. (2) din Anexa 1 - CondiÈ›ii generale POR prin specificarea posibilității rezilierii contractului de finanÈ›are în cazul în care lansarea achiziÈ›iei privind realizarea proiectului tehnic sau a achiziÈ›iei principale de lucrări/ echipamente în cadrul proiectului nu se realizează în termen de maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a contractului de finanÈ›are, conform solicitării. S-a reformulat Art. 2 (2)- CondiÈ›ii generale ale contractului cu privire la perioada de implementare a contractului. În acest sens, este necesară modificarea Anexei 6.1.5 a ghidului specific pentru a fi corelată cu Anexa 10.8 din cadrul ghidului general.
  • Textul ghidului specific a fost modificat prin includerea, la momentul contractării, a formularului nr. 1 - Fişă de fundamentare. Proiect propus la finanÅ£are/ finanÅ£at din fonduri europene în conformitate cu HG.93/2016 în vederea obÈ›inerii vizei de CFP.
  • Eliminarea unor documente obligatorii solicitate în cadrul etapei precontractuale, având în vedere principiul contractării la faza de studiu de fezabilitate.
  • Extinderea termenului din cadrul etapei precontractuale de 30 zile calendaristice în cazul în care este necesară actualizarea/ emiterea Hotărârilor de Guvern (HG) pentru demonstrarea drepturilor reale aferente proprietății publice È™i respectiv pentru obÈ›inerea autorizaÈ›iei de construire. Aceste documente pot fi aduse inclusiv în cadrul etapei de contractare, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice calculate de la data primirii notificării privind demararea etapei precontractuale. În acest sens, solicitantul trebuie să demonstreze faptul că au fost realizate demersurile necesare pentru emiterea/ actualizarea respectivelor hotărâri, cel târziu în termenul prevăzut în cadrul etapei precontractuale pentru transmiterea documentelor solicitate.
  • Actualizarea Modelului A –Opisul cererii de finanÈ›are.

Restul condiÈ›iilor È™i prevederilor din Ghidului Solicitantului - CondiÈ›ii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 rămân neschimbate.

Ghid Specific POR 2016/6/6.1/2 – 25.07.2017

Sinteza modificari_25.07.2017

Ordin de modificare Ghid specific