Servicii organizare evenimente dedicate POR in perioada 29 noiembrie - 11 decembrie 2017

[16.11.2017 - Actualizat clarificari]

Solicitare de clarificare si raspuns la solicitarea de clarificare din data de 16.11.2017 (inregistrata cu nr.12358/16.11.2017):

Solicitare:
Tinand cont ca in ceea ce priveste punctul 1 al licitatiei, anume pentru organizarea conferintei regionale POR 2014 – 2020 din 29 noiembrie 2017, Central Plaza Hotel, singurul hotel din Piatra Neamt care se incadreaza in cererile din caietul de sarcini, anume „Pentru desfa┼čurarea in bune conditii a evenimentului se va asigura o sala - componenta a unui centru de conferinte, din cadrul unui hotel clasificat la 4 stele (in cadrul ofertei se depune certificatul de clasificare al hotelului)...” ne-a anuntat ca are sala de conferinte deja rezervata, solicitam posibilitatea de a organiza conferinta in alta zi sau de a solicita oferte si de la hoteluri de 3 stele.
In situatia de fata, niciun alt agent economic nu va putea face o oferta pentru aceasta licitatie.

Raspuns:
Cu referire la solicitarea dumneavoastra de clarificare, precizam ca pentru punctul 1.„Servicii organizare conferinta regionala POR 2014 – 2020 dedicata autoritatilor publice locale, in data de 29 noiembrie 2017 la Piatra Neamt” este admisa prezentarea in cadrul propunerii tehnice asigurarea unei Sali din cadrul unui hotel clasificat la minim  3 stele, cu respectarea tuturor celorlalte cerinte tehnice minime. Facem precizarea ca vor fi evaluate prioritar, in situatia prezentarii unor astfel de oferte, cele depuse cu respectarea cerintei minime tehnice initiale ( sala  - componenta a unui centru de conferinte, din cadrul unui hotel clasificat la 4 stele) cu respectarea criteriului de atribuire.


13.11.2017

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud.Neamt, str. Lt. Draghescu nr.9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie simplificata in vederea achizitionarii de “Servicii organizare evenimente dedicate POR in perioada 29 noiembrie - 11 decembrie 2017”, dupa cum urmeaza:

A. Servicii organizare conferinta regionala POR 2014 – 2020 dedicata autoritatilor publice locale, in data de 29 noiembrie 2017 la Piatra Neamt. Valoare estimata: 4.750 lei, fara TVA
B. Servicii organizare conferinta regionala „Specializarea inteligenta in regiunile de dezvoltare din Romania de la initiative pilot, la maturizarea procesului” in perioada 7 – 8 decembrie 2017”, la Piatra Neamt. Valoare estimata: 16.025 lei, fara TVA
C. Servicii organizare sesiune de informare dedicata POR 2014 – 2020 in data de estimativ 11 decembrie 2017 la Iasi. Valoare estimata: 4.000 lei, fara TVA
D. Servicii organizare Sedinta CDR Nord-Est din data de 07.12.2017, Piatra Neamt. Valoare estimata: 750 lei, fara TVA
E. Servicii organizare Intalnirea anuala a personalului OI POR din cadrul ADR Nord-Est - Dezvoltarea abilitatilor manageriale si administrative pentru personalul propriu OI POR, din cadrul ADR Nord-Est, din data de 08.12.2017, Piatra Neamt. Valoare estimata: 26.070 lei, fara TVA

Prestatorul va emite rapoarte de activitate, cu privire la toate serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in caietul de sarcini.

1. Documente de calificare solicitate (conform anexa):
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
-Declaratie, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016(cerinta este valabila si pentru eventualii subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
-Declaratie pe propria raspundere a ofertantului/ subcontractantului/ tertului sustinator  privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea  nr. 98/2016
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei- Director General, Nicolaie Burghelea- Director Economic;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional.(din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului)

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 20.11.2017, ora 24;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceleasi adrese de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere oferte:21.11.2017, ora 9:00;
- data estimata de evaluare oferte (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 23.11.2017;
- data estimata de semnare a contractului: 27.11.2017;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila- pana la incheierea contractului;
 
7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;
 
8. Valoarea estimata a achizitiei publice/ sursa de finantare: 51.595 lei, fara TVA/POR.
 
9. Nu se accepta oferte alternative.

10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat caietului de sarcini.

Caiet de sarcini