Instructiuni

11.04.2024 - Instructiunea nr. 214

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 (AMPOR) a emis Instructiunea nr. 214/11.04.2024, care modifica Instructiunea AMPOR nr. 206/24.10.2023. Astfel:

- Termenul limita pana la care Organismele Intermediare vor transmite la AM POR cererile de rambursare aferente cererilor de plata si a cererilor de rambursare finale este 30 august 2024.

- Pentru proiectele finalizate la 31.12.2023, se accepta ca procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sa fie incheiat ulterior datei de 31.12.2023.

- In termen de maxim 30 zile calendaristice de la data incheierii perioadei extinse de implementare acordate in temeiul OUG 36/2023, in vederea realizarii unei piste de audit adecvate a cheltuielilor efectuate pentru proiectele nefinalizate si nefunctionale (pentru etapizate va fi completata Anexa 4 la Instructiunea nr. 207/2023), Beneficiarii vor transmite la OI, prin SMIS 2014+, modulul Comunicare, urmatoarele:

 • bugetul actualizat al proiectului, conform modelului orientativ prezentat in Anexa 2 la prezenta Instructiune, in care vor fi reflectate distinct cheltuielile efectuate de beneficiar si autorizate de AMPOR pentru perioada de implementare si separat pe cele efectuate de beneficiar dupa data de 31.12.2023.
 • situatiile de lucrari si/sau documentele care fac dovada punerii in opera a materialelor care au facut obiectul unor facturi decontate in baza Ordinului MLPDA nr. 4141/2020 incluse in ultima cerere de rambursare ce cuprinde cheltuieli eligibile, respectiv a punerii in functiune a echipamentelor/utilajelor/dotarilor dupa data de 31.12.2023, inclusiv a Proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor, daca este cazul. Aceste documente insotite de analiza OI, conform Anexei nr. 3 la prezenta Instructiune, vor fi transmise AMPOR in vederea verificarii. In caz contrar, AMPOR va proceda la declararea ca neeligibile acestor cheltuieli si recuperarea acestora de la beneficiari.


08.02.2024 - Instructiunea AM POR nr 212: Modificari ale Anexei 3 - Bugetul proiectului

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 (AMPOR) a emis Instructiunea nr. 212/08.02.2023 Modificari ale Anexei 3 - Bugetul proiectului, pentru a asigura introducerea corecta in aplicatia informatica SMIS 2014+ a cheltuielilor efectuate si platite de beneficiari pana la 31 decembrie 2023 si care respecta prevederile contractelor de finantare.

Astfel:

 • In vederea incadrarii corespunzatoare a cheltuielilor efectuate si platite pana la data de 31.12.2023, in categoriile/subcategoriile de cheltuieli bugetare ale contractului de finantare, Beneficiarii proiectelor implementate in cadrul POR 2014-2020 vor analiza executia bugetara si vor initia o notificare de modificare a Anexei 3 - Bugetul proiectului, prin intermediul aplicatiei informatice SMIS 2014+, pana cel mai tarziu la momentul transmiterii catre OI a ultimei cereri de rambursare a cheltuielilor eligibile efectuate in cadrul proiectelor/cererii de rambursare finale, dupa caz.
 • Aceasta ultima modificare bugetara se va putea realiza atat pentru proiectele care si-au finalizat toate activitatile prevazute prin cererea de finantare cat si pentru cele incadrate in categoriile reglementate prin OUG 36/2023, respectiv pentru proiectele stabilite ca nefunctionale, nefinalizate si etapizate.
 • Modificarile se vor opera numai pentru a asigura introducerea corecta in aplicatia informatica SMIS 2014+ a cheltuielilor efectuate si platite de beneficiari pana la 31 decembrie 2023 si care respecta prevederile contractelor de finantare, ale ghidurilor specifice, ale legislatiei nationale si europene relevante.


06.11.2023 -  Instructiune privind modificare termene limita pentru transmiterea cererilor de plata

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 (AMPOR) a emis Instructiunea nr. 208/06.11.2023 care modifica Instructiunea nr. 207/24.10.2023 in ceea ce priveste data limita de depunere la OI a cererilor de plata de catre beneficiari. 

Astfel:

 • Termenul limita pana la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de plata este 20 noiembrie 2023.
 • Termenul limita pe care Organismele Intermediare il au la dispozitie pentru transmiterea la AM POR a cererilor de plata este 4 decembrie 2023.


31.10.2023 -  Instructiune privind actiuni de pregatire in vederea inchiderii Programului Operational Regional 2014-2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AM POR) a emis Instrucțiunea nr. 207/31.10.2023, Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020

Instrucțiunea detaliază responsabilitățile beneficiarilor, Organismului Intermediar și Autorității de Management, precum și pașii de urmat în următoarele situații

PROIECTE PROPUSE ÎN VEDEREA ETAPIZĂRII

PROIECTE NEFINALIZATE/NEFUNCȚIONALE

În plus, sunt furnizate formulare standard în vederea furnizării informațiilor conform prevederilor și termenelor stabilite prin prezenta Instrucțiune.


24.10.2023 -  Instructiune privind termene limita pentru transmiterea cererilor de plata

! Actualizare termene prin Instructiunea nr. 208/06.11.2023

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023, prin care sunt stabilite termene maxime de depunere a cererilor de plată de către beneficiari, astfel:

 • Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de plată este 13 noiembrie 2023.
 • Termenul limită pe care Organismele Intermediare îl au la dispoziție pentru transmiterea la AM POR a cererilor de plată este 29 noiembrie 2023.
 • Termenul limită până la care beneficiarii pot plăti cheltuielile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020 este 31 decembrie 2023. Această data reprezintă și data limită a eligibilității cheltuielilor. Orice cheltuială efectuată și plătită după data de 31.12.2023 va fi considerată neeligibilă.
 • Termenul limită până la care beneficiarii pot depune la Organismele Intermediare cereri de rambursare finale este 29 februarie 2024.

În plus, se elimină obligația de efectuare a vizitelor pe teren la momentul rambursării a 40% din valoarea eligibilă a contractului de finanțare.


06.12.2022 -  Instructiune privind actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte - prelungirea perioadei de implementare

MDLPA - AMPOR a emis Instructiunea nr. 197/06.12.2022 - Actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte, prin aplicarea careia se va putea utiliza modalitatea de prelungire simplificata, prin Nota OI, a contractelor de finantare, pana cel tarziu la data de 31.12.2023, in anumite limite/conditii. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei Instructiuni, Instructiunea nr. 194/23.05.2022 isi inceteaza aplicabilitatea.


23.05.2022 -  Instructiune privind prelungirea perioadei de implementare utilizand modalitatea simplificata

M.D.L.P.A. - AMPOR a emis Instructiunea nr.194/23.05.2022 - Actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte, prin aplicarea careia se va putea utiliza modalitatea de prelungire simplificata, prin Nota OI, a contractelor de finantare, in anumite limite/conditii.


24.03.2022 -  Instructiune privind punerea in aplicare a Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii

M.D.L.P.A. – AMPOR e emis Instructiunea nr. 193 din data de 23.03.2022 privind punerea in aplicare a Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente materialelor de constructii pentru contractele de achizitie publica/contractele sectoriale de lucrari finantate prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 15/2021, privind reglementarea unor masuri fiscal bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare.


15.03.2022 -  Instructiune privind modificarea procesului de verificare a documentatiilor de contractare, ca urmare a incetarii starii de alerta

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 192/09.03.2022 care reglementeaza masurile adoptate referitor la procesul de verificare a documentatiilor de contractare la nivel de AM/OI.

Prevederile Instructiunilor nr. 145/2020 si nr. 153/2020 se mai aplica doar proiectelor pentru care vizita la fata locului/ verificarea documentatiei de contractare a fost demarata in perioada starii de alerta.

Rugam toti solicitantii REGIO sa citeasca cu multa atentie textul instructiunii.


10.01.2022  - NOTIFICARE ANAP privind neacceptarea in procedurile de achizitie publica/sectoriala a garantiilor de participare/de buna executie emise de catre institutiile financiare nebancare

In data de 10.01.2022, pe site-ul ANAP a fost publicata o notificare privind neacceptarea in procedurile de achizitie publica/ sectoriala a garantiilor de participare/de buna executie emise de catre institutiile financiare nebancare.

Prin notificarea respectiva, ANAP precizeaza ca "raportat la prevederile legislatiei privind achizitiile publice/ sectoriale ce impun constituirea garantiei printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit, reiese faptul ca autoritatea/ entitatea contractanta NU poate accepta constituirea garantiei de participare/ de buna executie printr-un instrument de garantare emis de o institutie financiara nebancara."

Avand in vedere cele mentionate in notificarea ANAP, incepand cu aceasta data, nu mai pot fi acceptate garantii de buna executie emise de IFN-uri, ca documente justificative in cadrul cererilor de plata/ rambursare.

In consecinta, va rugam sa efectuati demersurile pentru a putea prezenta in cadrul cererilor de plata/ rambursare documente justificative privind constituirea garantiilor de buna executie, intocmite in conformitate cu prevederile legale.

Mentionam ca, pentru evitarea blocarii implementarii proiectelor, conform informarii AM POR, cererile de rambursare/ plata aflate in procesare la AM/OI la data notificarii ANAP, in care se deconteaza cheltuieli din cadrul contractelor care se afla in situatia descrisa mai sus, se vor verifica, aviza/ autoriza cu documentele justificative existente la dosar, iar instrumental de garantare emis conform notificarii ANAP se va verifica la urmatoarea cerere de rambursare/plata ce va fi depusa de catre beneficiar.

Notificarea ANAP poate fi consultata aici.


02.04.2021  - Important pentru beneficiarii REGIO 2014-2020

În urma misiunii de audit a Comisiei Europene (CE), s-au identificat nereguli cu privire la aplicarea prevederilor legale în materie de achiziții publice pe tema respectării cerințelor de echivalență.

În scopul prevenirii unei nereguli sistemice și a evitării aplicării unor posibile corecții cu privire la nerespectarea cerințelor de echivalență, vă rugăm să aveți în vedere ca, pentru toate procedurile de achiziții, să fie prevăzută sintagma ”sau echivalent” la nivelul caietului de sarcini/fișei de date/anunțului de participare, dacă este cazul. Astfel, în situația în care specificațiile tehnice definite la nivelul anunțului de participare, caietului de sarcini sau a oricărui alt document aferent unei documentații de atribuire, fac trimitere la un standard, la un anumit producător, la mărci, brevete, tipuri, la o origine, sau la o producție/metodă specifică de fabricație/prestare/execuție vor fi înțelese ca fiind însoțite de mențiunea „sau echivalent”.

În situația în care, pentru procedurile de achiziții publice aflate în derulare și pentru care nu au fost depuse oferte, nu este prevăzută sintagma ”sau echivalent”, este necesară remedierea erorilor, prin publicarea unei erate/clarificări, acestea fiind singurele mijloace prin care, astfel de nereguli, pot fi corectate în timp util, în cadrul derulării unei proceduri de atribuire. La publicarea eratelor/ clarificărilor se vor avea în vedere prevederile legislative în domeniul achizițiilor publice cu privire la Reguli de publicitate şi transparenţă


 15.02.2021  - Instructiune privind flexibilizarea procesului de transmitere de catre beneficiari a Graficului cererilor de prefinantare/ rambursare/ plata actualizat

AM POR a emis Instructiunea nr. 182/15.02.2021 privind flexibilizarea procesului de transmitere de catre beneficiari a Graficului cererilor de prefinantare/ rambursare/ plata actualizat, prin Modulul Comunicare din MYSMIS – sectiunea Financiar.


30.12.2020  - Instructiune privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni, Centre comunitare integrate

AM POR a emis Instructiunea nr.179/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul - POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale”, Prioritatea de investitii 8.1 - „Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prin accesul la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati”, Obiectivul specific 8.2 – „Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate”, Operatiunea B „Centre comunitare integrate”, pana la data de 30 aprilie 2021, ora 12.00.


20.11.2020  - Modificarea Instructiunii privind plata echipamentelor si/sau a materialelor livrate si receptionate de catre beneficiar pe santier

Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a emis, in data de 20.11.2020, Ordinul nr 4141 prin care este modificata Instructiunea privind plata echipamentelor si/sau a materialelor livrate si receptionate de catre beneficiar pe santier, in cadrul contractelor finantate prin POR aprobat prin Ordinul vicepriministrului ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr 3077/ 04.11.2019.


12.11.2020 - IN ATENTIA BENEFICIARILOR REGIO - modalitate depunere contestatii

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020 a emis urmatoarea recomandare cu privire la trimiterea contestatiilor de catre beneficiarii de finantare REGIO:

Beneficiarii care implementeaza proiecte in cadrul POR sunt obligati sa depuna contestatiile impotriva titlurilor de creanta/actelor administrative emise de MLPDA numai prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.

Totusi, pentru a evita pe cat posibil eventuale intarzieri survenite si pentru a ne asigura suplimentar ca toate contestatiile ajung la AMPOR, va rugam ca,  in situatia in care transmiteti contestatiile impotriva titlurilor de creanta/actelor administrative emise in procesul de implementare a proiectelor, prin intermediul Modului comunicare, sa transmiteti si un email de informare la adresa contestatii_POR@mlpda.ro.

Masura de fata are in vedere doar contestatiile impotriva:

 • notelor de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare;
 • proceselor-verbale de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare;
 • proceselor-verbale de stabilire a creantelor bugetare rezultate din aplicarea dobanzilor datorate;
 • informarilor privind cheltuielilor aprobate la rambursare/plata;
 • notelor de reduceri procentuale (Note de neconformitate) din sumele solicitate la plata din cererile de rambursare;
 • adreselor de informare prin care se stabileste neeligibilitatea unor sume solicitate la rambursare/plata;
 • deciziilor de recuperare a sumelor acordate cu titlu de prefinantare;
 • deciziilor de stabilire a dobanzilor datorate pentru neachitarea, la termen, a creantelor stabilite in baza deciziilor de recuperare a sumelor acordate cu titlu de prefinantare.

03.11.2020  - Instructiunea nr. 175 

Instructiunea AM POR nr. 175/2020 vizeaza criteriul de conformitate administrativa si eligibilitate XXIII – Avizul de amplasament si prevede urmatoarele:
1. Se vor reintoarce in procesul de evaluare, selectie si contractare acele proiecte respinse exclusiv pentru nedepunerea avizului de amplasament si se va continua procesul pentru acele proiecte care nu indeplineau criteriul la momentul depunerii cererii de finantare. Agentiile de Dezvoltare Regionala vor instiinta corespunzator solicitantii in cauza.
2. Pentru proiectele pentru care era necesara depunerea avizului de amplasament, care nu indeplineau criteriul la momentul depunerii cererii de finantare si pentru care s-a continuat procesul de evaluare, selectie si contractare, solicitantii vor avea obligatia prezentarii avizului de amplasament in termen de maxim 6 luni de la data publicarii prezentei, in caz contrar proiectul/proiectele va/vor fi respins/respinse sau contractul/contractele reziliat/reziliate.


28.10.2020  - Instructiunea nr. 177 

Instructiunea nr. 177 din 28.10.2020 are in vedere calendarul orientativ de depunere a cererilor de plata/ aferente / rambursare in anul 2020, verificarea cererilor de rambursare si plata, precum si efectuarea vizitelor pe teren pentru verificarea cheltuielilor solicitate prin cereri de rambursare, depuse de beneficiari in anul 2020.


16.10.2020  - Instructiune privind prelungirea perioadei de implementare pentru contractele care vor expira in lunile in care este in vigoare starea de alerta/ starea de urgenta

Instructiunea 174/16.10.2020 privind prelungirea perioadei de implementare pentru contractele care vor expira in lunile in care este in vigoare starea de alerta/ starea de urgenta


16.09.2020 - Prelungirea perioadei de implementare pentru contractele care vor expira in luna octombrie 2020

Instructiunea nr. 173/15.09.2020 reglementeaza noi actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii noului tip de coronovirus:

 • Prevederile articolului I din Instructiunea nr. 142/18.03.2020 sunt aplicabile si pentru proiectele care se finalizeaza in cursul lunii octombrie 2020 si pentru care s-au initiat/se initiaza in MYSMIS, pana la sfarsitul perioadei de implementare, solicitari de incheiere a unor acte aditionale de prelungire. Astfel, acordul MLPDA pentru prelungirea perioadei de implementare a acestor proiecte se considera dat prin emiterea prezentei Instructiuni, cu durata solicitata de beneficiari, dar in limita prevazuta de Program – 31.12.2023 si a celei aplicabile PI aferente proiectului in speta. Fac obiectul aplicarii art. I al prezentei Instructiuni solicitarile care respecta conditiile de mai sus si pentru care nu s-a semnat actul aditional de prelungire a duratei initiat in MYSMIS.
 • Pentru situatiile care se incadreaza in prevederile art. I, vor fi deblocate in MYSMIS sectiunile/anexele contractelor in vederea modificarii de catre Beneficiar dupa verificarea respectarii limitelor mai sus mentionate de catre OI, iar ulterior se va genera arhiva finala.

Odata cu generarea acesteia si inchiderea fluxului aferent solicitarii de Act aditional, OI va incarca in MYSMIS o Nota semnata de Seful OI sau inlocuitorul acestuia care va confirma incadrarea proiectului in prevederile art. I din prezenta Instructiune si va mentiona noua perioada de implementare. Astfel, pentru aceste proiecte, sectiunea Act aditional din MYSMIS va cuprinde la arhiva finala Nota mentionata si noua versiune a cererii de finantare. Modificarea solicitata conform art. I opereaza de la data semnarii Notei de catre Seful OI sau inlocuitorul acestuia.

Pana la data de 05.11.2020 OI-urile vor informa AMPOR-DMP (ofiterul de regiune), prin e-mail, asupra acelor proiecte a caror durata de implementare a fost prelungita in conformitate cu prevederile art. I al prezentei Instructiuni.


14.09.2020 - Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor de proiecte POR/2020/1/1.1.A/2 si POR/2020/1/1.1.B/2

Prin Instructiunea nr. 172/2020 AM POR a prelungit termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor de proiecte POR/2020/1/1.1.A/2 si POR/2020/1/1.1.B/2 Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea A - Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic, respectiv Operatiunea B - Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST), Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 30.10.2020, ora 12.00.


28.08.2020 - Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1

Prin Instructiunea nr. 171/2020 AM POR a prelungit termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 30.09.2020, ora 12.00.


17.08.2020 - Instructiune AM POR privind prelungirea perioadei de implementare pentru contractele care vor expira in luna septembrie 2020

Instructiunea nr. 170/17.08.2020 reglementeaza noi actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii noului tip de coronovirus.


13.08.2020 - Instructiune AM POR privind stabilirea unor masuri in ceea ce priveste verificarea documentelor originale in cadrul vizitelor pe teren conform Manualului de verificare si autorizare a cheltuielilor si a transmiterii Formularului 10 - ”Notificare cu privire la reconcilierea contabila” la AMPOR de catre beneficiari.

Instructiunea 169/13.08.2020 are in vedere procesul de verificare si autorizare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate in cadrul POR 2014-2020 la nivelul AM/OI si stabileste obligativitatea beneficiarului de a transmite trimestrial ”Formularul 10 – Notificare cu privire la reconcilierea contabila” conform prevederilor OUG 40/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Anexa 1 - declaratie pe propria raspundere a beneficiarului referitoare la conformitatea cu originalul


04.08.2020 - Instructiune AMPOR privind prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM

Prin Instructiunea nr. 167/2020 AM POR a prelungit termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sector locuintelor, Operatiunea B - Cladiri publice, Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 09.09.2020, ora 10.00.


04.08.2020 - Instructiune AMPOR privind prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor de proiecte POR/2020/1/1.1.A/2 si POR/2020/1/1.1.B/2

Prin Instructiunea nr. 166/2020 AM POR a prelungit termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelurilor de proiecte POR/2020/1/1.1.A/2 si POR/2020/1/1.1.B/2 Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea A - Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic, respectiv Operatiunea B - Sprijinirea parcurilor stiintifice si tehnologice (PST), Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 13.09.2020, ora 12.00.


22.07.2020 - Instructiune AMPOR privind prelungirea perioadei de implementare pentru contractele care vor expira in luna august 2020

Instructiunea nr. 164/22.07.2020 reglementeaza noi actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii noului tip de coronovirus.


21.07.2020 - Instructiune AMPOR privind modul de transmitere a Rapoartelor de progres prin MYSMIS - Modulul Implementare

AM POR a emis Instructiunea nr. 163/20.07.2020 privind modul de transmitere a rapoartelor de progres prin MYSMIS – Modulul Implementare.


10.07.2020 - Instructiune privind modul de transmitere a cererilor de rambursare/plata/prefinantare prin MYSMIS - Modulul Implementare

AM POR a emis Instructiunea nr. 162/2020 privind modul de transmitere a cererilor de rambursare/plata/prefinantare prin MYSMIS – Modulul Implementare, aplicabila beneficiarilor care transmit cererile de rambursare/plata/prefinantare conform Instructiunii AMPOR nr. 139/2020.


08.07.2020 - Instructiune privind prelungirea termenului de depunere pentru apelul de proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C

AM POR a publicat in data de 08.07.2020 Instructiunea nr. 160/2020 prin care se prelungeste termenul de depunere pentru apelul de proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C pana la data de 17 august 2020, ora 10.00.


25.06.2020 - Instructiune privind prelungirea perioadei de implementare pentru contractele care vor expira in luna iulie 2020

Instructiunea nr. 158/25.06.2020 reglementeaza noi actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii noului tip de coronovirus:


15.06.2020 - Instructiune privind prelungire termen de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1

Prin Instructiunea nr. 157/2020 AM POR a prelungit termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 31.07.2020, ora 12.00.


09.06.2020 - Instructiune privind noi actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2

Instructiunea nr. 155/09.06.2020 reglementeaza noi actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii noului tip de coronovirus


19.05.2020 -  Instructiune privind prevederile procedurale aplicabile POR pe perioada starii de alerta

AM POR a emis Instructiunea nr. 153/2020 cu privire la prevederile procedurale aplicabile POR pe perioada starii de alerta instituita in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Conform acestei instructiuni, prevederile instructiunii AMPOR nr. 145/2020 privind procesul de evaluare, selectie si contractare se prelungesc pe perioada starii de alerta legal instituita, cu cateva exceptii care sunt detaliate in cadrul instructiunii 153.


14.05.2020 -  Instructiune prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi

AM POR a emis Instructiunea nr. 152/2020 prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritara 9, Prioritatea de Investitii 9.1 – Dezvoltare Locala sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC), Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 31.07.2020, ora 17.00.

Restul conditiilor si prevederilor din ghidul specific raman neschimbate.


07.05.2020 -  Instructiune prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni

AM POR a emis Instructiunea nr. 151/2020 prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni, Axa prioritara 8, Obiectivul 8.1 – „Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate”, Operatiunea B – Centre Comunitare Integrate, Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 30.09.2020, ora 12.00.


30.04.2020 -  Instructiune prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1.

AM POR a emis Instructiunea nr. 150/2020 prin care se prelungeste termenul de depunere a cererilor de finantare in cadrul apelului de proiecte cu numarul POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1. Axa prioritara 1, Prioritatea de investitii 1.1, Obiectiv Specific 1.2, „Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii “Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate” in Romania, Programul Operational Regional 2014-2020, pana la data de 30.05.2020, ora 12.00.


27.04.2020 - Instructiune AMPOR privind noi actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte

Instructiunea nr. 149/27.04.2020 reglementeaza noi actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii noului tip de coronovirus.


09.04.2020 - Instructiune AMPOR aplicabila procesului de evaluare, selectie si contractare aferent Axei Prioritare 2 POR

In completarea Instructiunii nr. 145/23.03.2020 care reglementeaza actiuni de sprijin pentru solicitantii si beneficiarii POR in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii virusului infectiei cu noul tip de coronavirus, AMPOR e emis Instructiunea nr. 148/09.04.2020 aplicabila procesului de evaluare, selectie si contractare aferent Axei Prioritare 2 POR.


27.03.2020 - Instructiune AMPOR referitoare la procesarea cererilor de rambursare finala in perioada starii de urgenta

Avand in vederea importanta asigurarii continuitatii implementarii proiectelor finantate din POR 2014-2020 in perioada starii de urgenta, in special in ceea ce priveste respectarea obligatiilor AMPOR de rambursare a cheltuielilor efectuate de beneficiarii care au finalizat implementarea proiectelor (rambursari finale), AMPOR a emis Instructiunea nr. 147/27.03.2020 privind posibilitatea procesarii cererilor de rambursare finala fara efectuarea de catre OI si AMPOR a vizitelor finale de monitorizare si de verificare a cheltuielilor si fara emiterea Notei de finalizare, in perioada starii de urgenta.


24.03.2020 - Noi masuri AM/OI de sprijin pentru proiectele POR in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii noului tip de coronavirus

AMPOR a emis Instructiunea nr. 145/23.03.2020 care reglementeaza actiuni de sprijin pentru solicitantii si beneficiarii POR in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii virusului infectiei cu noul tip de coronavirus (COVID-19).

Instructiunea reglementeaza masurile adoptate referitor la:
A) Procesul de evaluare, selectie si contractare la nivel de AM/OI
B) Procesul de verificare si autorizare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor finantate prin POR 2014-2020
C) Demersuri aplicabile activitatilor AM/OI in procesul de monitorizare a proiectelor finantate in cadrul POR 2014-2020
D) Demersuri aplicabile activitatilor AM/OI in procesul de monitorizare ex-post a proiectelor finantate in cadrul POR 2007-2013 si 2014-2020

Rugam toti solicitantii si beneficiarii REGIO sa citeasca cu multa atentie textul instructiunii.


19.03.2020 - Actiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii noului tip de coronavirus

AMPOR a emis Instructiunea nr. 142/ 18.03.2020 care reglementeaza actiunile de sprijin pentru beneficiarii POR 2014-2020 in perioada aplicarii masurilor de prevenire a raspandirii virusului COVID-19. 


27.02.2020 - Instructiune privind obligativitatea transmiterii de catre beneficiari a cererilor de rambursare /plata/prefinantare  prin aplicatia informatica MYSMIS 2014 – modulul IMPLEMENTARE

AM POR a emis Instructiunea nr. 139 privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare /plata/prefinantare prin aplicatia informatica MySMIS2014 – modulul Implementare

Rugam toti beneficiarii REGIO sa citeasca cu multa atentie textul instructiunii si sa se conformeze prevederilor acesteia.


27.02.2020 - Instructiune privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare /plata/prefinantare prin aplicatia informatica MySMIS2014 – modulul Comunicare

Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a emis Instructiunea nr. 130/11.11.2019 privind transmiterea dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata/rambursare in cadrul POR 2014-2020.

AM POR a emis Instructiunea nr. 138 privind obligativitatea transmiterii cererilor de rambursare /plata/prefinantare prin aplicatia informatica MySMIS2014 – modulul Comunicare si pentru modificarea si completarea Instructiunii nr.41/29.05.2017

Rugam toti beneficiarii REGIO sa citeasca cu multa atentie textul instructiunii si sa se conformeze prevederilor acesteia.

Descarca anexe instructiune


13.11.2019 - Instructiunea privind transmiterea dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata/rambursare

Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei a emis Instructiunea nr. 130/11.11.2019 privind transmiterea dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata/rambursare in cadrul POR 2014-2020.

Instructiunea detaliaza continutul dosarului achizitiei pentru fiecare tip de procedura, asa cum va fi transmis acesta prin intermediul aplicatiei MySMIS, modulul Achizitii sau Comunicare.

Rugam toti beneficiarii REGIO sa citeasca cu multa atentie textul instructiunii si sa se conformeze prevederilor acesteia.

Formular Adresa privind depunerea dosarului de achizitii (format word)


05.11.2019 - Instructiune privind plata echipamentelor/materialelor livrate si receptionate pe santier

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a emis, in data de 04.11.2019, Ordinul 3077/04.11.2019 pentru aprobarea instructiunii privind plata echipamentelor si/sau a materialelor livrate si receptionate de catre beneficiar pe santier in cadrul contractelor de lucrari finantate prin POR.

Noutatea abordarii o constituie faptul ca beneficiarii finali pot modifica contractele de lucrari in scopul introducerii sau activitarii, dupa caz, a clauzei contractuale de plata a echipamentelor si/sau materialelor la receptionarea acestora pe santier sau in alt loc aprobat de beneficiar in baza unui contract de custodie/depozit, intocmit conform prevederilor legale.

Va rugam sa cititi cu atentie textul instructiunii pentru a vedea in ce conditii se poate realiza acest lucru si care sunt obligatiile antreprenorului si beneficiarului.


01.11.2018 - Instructiune privind modul de aplicare a OUG nr. 85/2018 pentru beneficiarii de finantare REGIO

AM POR a emis Instructiunea nr. 98 / 01.11.2018 privind detalierea impactului aplicarii prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispozitii legale in domeniul investitiilor finantate din fonduri publice, asupra beneficiarilor de finantare in cadrul POR 2014-2020.
 
Pentru toate ghidurile specifice aprobate, acolo unde este cazul, aferente Programului Operational Regional 2014-2020, in cadrul carora se face referire la incadrarea si/ sau aplicarea standardelor de cost abrogate prin art. I din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispozitii legale in domeniul investitiilor finantate din fonduri publice, se va avea in vedere analiza documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii publice anexate Ia cererea de finantare din perspectiva aplicarii legislatiei in vigoare Ia momentul receptiei documentatiei respective de cätre investitori.
 
Descarca OUG 85/2018


02.10.2018 - Instructiune privind modul de verificare a achizitiilor si a cererilor de rambursare / plata

AM POR a emis Instructiunea nr. 90 / 02.10.2018 privind modul de verificare a achizitiilor si a cererilor de rambursare / plata de catre OI si AM, precum si incarcarea in SMIS INTRO2014 (MINIMAL) a indicatorilor proiectelor, informatiilor si documentelor aferente vizitelor pe teren.
 
Instructiunea vine cu NOI modele pentru Formularul Cererii de Plata si Formularul Cererii de Rambursare, pe care le puteti descarca de aici:
 
Formular Cerere de rambursare
Formular Cerere de Plata


24.08.2018 - Indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare

AM POR a emis Instructiunea nr. 82/24.08.2018 care contine indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilor financiare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie.


17.07.2018 - Instructiune privind frecventa unor tipuri de Notificari la Contractele de finantare semnate in cadrul PI 2.1.A

AM POR a emis Instructiunea nr. 77/17.07.2018 cu privire la frecventa unor tipuri de Notificari la Contractele de finantare semnate in cadrul PI 2.1.A. Astfel, se da posibilitatea Beneficiarilor si Organismelor Intermediare ca pentru anumite tipuri de Notificari aferente proiectelor din cadrul PI 2.1.A, actualizarea sa se faca o singura data la 6 luni, calculate de la ultima notificare de tipul celor mentionate in instructiune, dar nu mai tarziu de data depunerii la OI a cererii de plata/ rambursare finala si a incarcarii corespunzatoare a acesteia in SMIS.


15.06.2018 - Instructiune privind achizitiile directe efectuate de catre beneficiarii privati

AM POR a emis Instructiunea nr. 74/15.06.2018 cu privire la verificarea de catre OI/AM POR a achizitiilor directe efectuate de catre beneficiarii privati.


15.05.2018 – Instructiune privind Grila ETF aferenta P.I.2.1.B – Incubatoare de afaceri

AM POR a emis Instructiunea nr. 72/15.05.2018 cu privire la Grila de evaluare tehnica si financiara – apel aferent Axei Prioritare 2, Prioritatea de investitie 2.1.B – Incubatoare de afaceri din cadrul POR 2014-2020.


29.03.2018 – Instructiune privind Grila ETF si Bugetul cererilor de finantare aferente O.S.8.2 - UPU

AM POR a emis Instructiunea nr. 71/29.03.2018 cu privire la Grila de evaluare tehnica si financiara si bugetul cererilor de finantare – apel aferent Axei Prioritare 8, Prioritatea de investitie 8.1, Obiectiv specific 8.2 – Operatiunea B – Unitati de primiri urgente din cadrul POR 2014-2020.


02.02.2018 – Instructiune privind Manualul de Identitate Vizuala pentru REGIO 2014-2020

AM POR a emis Instructiunea nr. 69/02.02.2018 privind intrarea in vigoare a Manualui de Identitate Vizuala a REGIO 2014-2020. Cerintele Anexei 8 la contractul de finantare se vor aplica respectand prevederile noului MIV Regio 2014-2020.


16.10.2017 – Instructiune privind procesul de evaluare, selectie si contractare

AM POR a emis Instructiunea nr. 63/16.10.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor, care prevede urmatoarele:
1.    “In termenul de 30 de zile calendaristice de la transmiterea scrisorii OI de solicitare documente pentru etapa de precontractare, solicitantii trebuie sa transmita toate documentele solicitate prin ghidul general si/ sau ghidurile specifice apelurilor de proiecte. Exceptiile in ceeea ce priveste documentele ce trebuie transmise in termenul mentionat sunt de asemenea prezentate in ghidul general si/ sau ghidurile specifice.
2.    Nerespectarea prevederilor de la punctul 1 atrage respingerea proiectului conform prevederilor existente in ghidul general si/ sau ghidurile specifice.
3.    In cazul in care in urma verificarii documentelor transmise de catre beneficiari, exista necorelari in cadrul cererii de finantare si/ sau intre cererea de finantare si documentele suport, Organismele Intermediare din cadrul Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala, pot solicita clarificari, in afara termenului de 30 de zile amintit, cu scopul ca documentatiile de contractare sa fie corecte si corelate.”


26.09.2017 - Instructiune privind procesul de evaluare selectie si contractare a proiectelor depuse in cadrul apelului 2.1A

AM POR a emis Instructiunea nr. 61/26.09.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor depuse in cadrul apelului POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri, in ceea ce priveste verificarea conditiei referitoare la pastrarea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare.


14.09.2017 - Instructiune privind cursul de schimb Inforeuro utilizat la stabilirea incadrarii finantarii nerambursabile solicitate in plafonul de minimis

AM POR a emis Instructiunea nr. 57/14.09.2017 aplicabila apelului de proiecte POR/102/2/2, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, P.I.2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor, conform careia: “In scopul verificarii incadrarii finantarii nerambursabile solicitata in plafonul de minimis, daca proiectele include si investitii finantabile prin ajutor de minimis, OI POR vor utiliza cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii de proiecte (luna decembrie 2016 – 4.5172 RON/EUR).”


08.09.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 56/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/7/7.1/1/apel istoric

AM POR a emis Instructiunea nr. 56/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/7/7.1/1/apel istoric.


08.09.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 55/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1/apel istoric 7 regiuni

AM POR a emis Instructiunea nr. 55/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.2/1/apel istoric 7 regiuni.


08.09.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 54/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1/Apel istoric/7regiuni

AM POR a emis Instructiunea nr. 54/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/3/3.1/A/1/Apel istoric/7regiuni.


08.09.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 53/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/6/6.1./1 apel istoric 7 regiuni

AM POR a emis Instructiunea nr. 53/08.09.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/6/6.1./1 apel istoric 7 regiuni.


02.08.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 50/02.08.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare in cadrul apelurilor de proiecte 2.1 A- Microintreprinderi si 2.2-IMM

AM POR a emis Instructiunea nr. 50/02.08.2017 privind procesul de evaluare, selectie si contractare in cadrul apelurilor de proiecte 2.1 A- Microintreprinderi si 2.2-IMM.


31.07.2017 - Instructiunea AMPOR nr. 49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric 7 regiuni

AM POR a emis Instructiunea nr. 49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric 7 regiuni .


22.06.2017 - Instructiune privind perioada de implementare a proiectelor - art. 2, alin (2) din Contractul de finantare

AM POR a emis Instructiunea nr. 44/20.06.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la completarea art. 2 “Durata Contractului si perioada de implementare a proiectului”, alin (2) din Contractul de finantare.


07.06.2017 - Instructiune privind verificarea PT ulterior semnarii contractelor de finantare

AM POR a emis Instructiunea nr. 43/07.06.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la verificarea PT ulterior semnarii contractelor de finantare.


31.05.2017 - Instructiune privind transmiterea si continutul dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata/ rambursare

AM POR a emis Instructiunea nr. 42/31.05.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la transmiterea si continutul dosarului de achizitie, precum si documentele aferente achizitiilor prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de plata/ rambursare.


 29.05.2017 - Instructiune privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/plata

AM POR a emis Instructiunea nr. 41/29.05.2017 aplicabila proiectelor finantate in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, cu privire la documentele ce trebuie prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata.


23.05.2017 - Instructiune privind cursul de schimb Inforeuro utilizat la stabilirea incadrarii finantarii nerambursabile solicitate in plafonul de minimis
AM POR a emis Instructiunea nr. 40/23.05.2017 aplicabila apelului de proiecte 2.1.A – Microintreprinderi, conform careia: “In scopul verificarii incadrarii finantarii nerambursabile solicitata in plafonul de minimis, OI POR vor utiliza cursul de schimb Inforeuro valabil la data lansarii de proiecte (luna mai 2016 – 4.4723 RON/EUR).”


04.04.2017 - Instructiune privind stabilirea perioadei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru contract inainte de data de 1 ianuarie 2014
In data de 4 aprilie 2017 AM POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 34 referitoare la stabilirea perioadei de implementare a unui proiect pentru care a fost semnat un acord cadru/ contract inainte de data de 1 ianuarie 2014, in cadrul apelurilor de proiecte lansate si a celor care urmeaza a fi lansate.


29.03.2017 - Nota de interpretare cu privire la semnarea declaratiilor in nume propriu de catre cetatenii straini nerezidenti in cadrul proiectelor transmise prin aplicatia electronica MySMIS
In data de 29.03.2017 AM POR 2014-2020 a emis o Nota de interpretare a unor prevederi din ghidul solicitantului cu privire la semnarea declaratiilor in nume propriu de catre cetatenii straini nerezidenti in cadrul proiectelor din apelul POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1A – Microintreprinderi), transmise prin aplicatia electronica MySMIS.
Descarca nota de interpretare


14.03.2017 - Instructiune privind facturarea separata a sumelor aferente actelor aditionale la contractele de achizitie publica
In data de 14.03.2017 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 30 referitoare la facturarea separata a sumelor aferente actelor aditionale la contractele de achizitie publica.

 


23.02.2017 - Instructiune privind procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor depuse in apelul POR/AP/2016/5/5.1
In data de 23.02.2017 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 29 referitoare la procesul de evaluare, selectie si contractare a proiectelor depuse in apelul POR/AP/2016/5/5.1 cu privire la reprezentantul legal al unitatilor de cult afiliate BOR.


17.01.2017 - Instructiune privind conformarea solicitantilor POR 2014-2020 cu normele in vigoare referitoare la cota TVA aplicabila de la 1 ianuarie 2017
In data de 17.01.2017 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 19 referitoare la conformarea solicitantilor POR 2014-2020 cu Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, Art. 291, alin. 1 – cota TVA aplicabila de la 1 ianuarie 2017.


29.09.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 29.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 16 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la data solutionarii disfunctionalitatilor constatate.”


15.09.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 15.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 15 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 30.09.2016, inclusiv.”


05.09.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 05.09.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 13 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 16.09.2016, inclusiv.”


26.08.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 26.08.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 12 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 02.09.2016, inclusiv.”


19.08.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 19.08.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 11 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 26.08.2016.”


09.08.2016 - Instructiune privind derularea etapei de verificare a cererilor de finantare depuse in cadrul apelului 2.1A – Microintreprinderi
Urmare a faptului ca sistemul electronic MySMIS (i.e. modulul dedicat evaluarii proiectelor) nu poate asigura, in prezent, derularea in conditii corespunzatoare a etapei de verificare CAE, in data de 09.08.2016 Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a emis Instructiunea nr. 9 referitoare la derularea etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare depuse in cadrul apelului de proiecte POR/14/2/1/Consolidarea pozitiei pe piata IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri (2.1.A – Microintreprinderi), dupa cum urmeaza:
„Data de la care se calculeaza termenele de demarare a etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii cererilor de finantare se suspenda pana la 19.08.2016.”

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022