Achizitie servicii catering si de restaurant pentru intalnirea de lucru dedicata POR 2014-2020, AXA 1, in perioada 06-08 aprilie 2022 la Piatra Neamt

Invitatie de participare cu oferta in vederea atribuirii contractului ”Servicii catering si de restaurant pentru intalnirea de lucru dedicata POR 2014 – 2020, AXA 1 in perioada 06-08 aprilie 2022 la Piatra Neamt”, coduri CPV: 55520000-1 ”Servicii de catering”, 55300000-3 ”Servicii de restaurant si de servire a mancarii”

1) Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud. Neamt, str. Lt. Draghescu nr. 9, telefon/ fax: 0233-218071/2, initiaza Procedura Proprie in vederea incheierii contractului de achizitie publica de „Servicii catering si de restaurant pentru intalnirea de lucru dedicata POR 2014 – 2020, AXA 1 in perioada 06-08 aprilie 2022 la Piatra Neamt” .

2) Obiectul contractului il reprezinta achizitia de servicii de catering si de restaurant, in perioada 06.04.2022-08.04.2022, pentru un numar de minim de 20 de persoane – maxim 30 de persoane, confom cerintelor din Caietul de sarcini atasat.

3) Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 04.04.2022, ora 12:00;

4) Limba ofertei: Limba romana;

5) Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: nicoleta.coman@adrnordest.ro. De pe aceasta adresa de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare si comunicarile privind rezultatul achizitiei.

6) Calendarul estimativ al procedurii:
- Data de deschidere a ofertelor: 04.04.2022, ora 13.00;
- Data estimata de evaluare a ofertelor (dupa solicitarea clarificari si primirea raspunsurilor, daca este cazul): 04.04.2022;
- Data estimata de semnare a contractului: 05.04.2022.

7) Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila: pana la data de 03.05.2022;

8) Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor minime din Caietul de sarcini.

9) Nu se accepta oferte alternative.

10) Valoarea estimata a achizitiei publice: 10.350,00 lei fara TVA.
Sursa de finantare: Proiect “Sprijin financiar acordat ADR Nord-Est pentru implementarea POR 2014-2020 in Regiunea Nord-Est in perioada 2020-2021”.

11) Documente de calificare obligatorii solicitate (conform anexa) :

a) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016
b) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
c) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
d) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
e) Certificatul constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de atestare ori de apartenenta din punct de vedere profesional (din care trebuie sa rezulte ca operatorul economic are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului). Informatiile cuprinse in aceste documente vor fi reale si actuale la data prezentarii. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul/codurile CAEN din Certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului.

Atentie! Daca este cazul, documentele precizate la lit. a) – e) se vor prezenta si pentru eventualii ofertanti asociati/ subcontractanti, insotite de acordurile de subcontractare/asociere.

12) Prevederile de la punctele 1) – 11) se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.

Oferta depusa va contine cel putin urmatoarele documente:

 • Formularul 1 – Imputernicire (daca este cazul)
 • Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016
 • Formularul 3 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 4 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 5 - Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016;
 • Formularul 6 - Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca si protectia muncii
 • Formularul 7 - Declaratie privind acceptarea Modelului de contract
 • Formularul 8 – Model Acord de Subcontractare (daca este cazul)
 • Formularul 9 – Model Acord de Asociere (daca este cazul)
 • Formularul 10 - Formular de Oferta
  Anexa la Formularul 10 – Propunere Financiara detaliata
 • Formularul 11 - Formular Propunere tehnica
 • Orice documente pe care ofertantul le considera relevante in evaluarea ofertei

Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica, propunerea financiara etc.) vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului sau de catre persoana imputernicita in acest scop si se vor transmite pe adresa de e-mail: nicoleta.coman@adrnordest.ro (precizata la pct. 5).

Documente suport
I. Documentatie proprie de achizitie
II. Caiet sarcini Servicii catering, restaurant
III. Formulare si Modele Servicii catering, restaurant
IV. Model de Contract Servicii catering, restaurant
Reguli aplicabile in desfasurarea procedurii proprii
Agenda sesiune 06-08 aprilie Piatra Neamt POR 2014-2020