A fost lansat Ghidului Solicitantului aferent AP 10 Imbunatatirea infrastructurii educationale “Apel dedicat Ministerului Educatiei Nationale

Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte dedicat Ministerului Educatiei Nationale, în cadrul Programului Operational Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 5241/05.07.2018
 
„Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/10/2018/10/10.1a/APC/7regiuni si POR/10/2018/10/10.1a/APC/BI, POR/10/2018/10/10.1b/APC/7regiuni si POR/10/2018/10/10.1b/APC/BI”, Apel dedicat Ministerului Educatiei Nationale” contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare si de depunere a cererii de finantare, conditii de eligibilitate ale solicitantului de finantare si ale proiectului, precum si o descriere a etapelor de verificare, evaluare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a cererii de finantare de catre solicitanti.

Investitiile prevazute în cadrul apelurilor de proiecte vizeaza învatamântul  prescolar, învatamântul obligatoriu. Sunt avute în vedere realizarea urmatoarelor tipuri de investitii:

  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru educatia prescolara (gradinite)
  • constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educationale pentru învatamântul general obligatoriu (scoli I-VIII, inclusiv nivelul clasei pregatitoare)

Alocarea însumata a apelurilor de proiecte este de 75,83 milioane euro (FEDR+BS), din care 63,89 milioane euro reprezinta co-finantarea comunitara asigurata prin FEDR.

Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 200.000 euro. Valoare maxima eligibila:  se va avea în vedere alocarea regionala si nu se va depasi valoarea unui proiect  „major” asa cum este el definit atât în legislatia nationala cât si în cea comunitara, calculata la cursul InforEuro din luna depunerii

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/index_en.cfm

Solicitantul de finantare este reprezentat de:

  • Parteneriatele încheiate între Autoritati Publice Centrale - Ministerul Educatiei Nationale* si Autoritatile/ Institutii ale administratiei publice locale, unde liderul parteneriatului va fi reprezentat de Autoritatea Publica Centrala - Ministerul Educatiei Nationale:
    Unitatile Administrativ Teritoriale (UAT comuna, oras, municipiu, judet, cu exceptia municipiilor resedinta de judet eligibile în cadrul axei prioritare 4 a POR 14-20)
    Institutii ale administratiei publice locale:  Entitati (Directie/Serviciu) desprinse din aparatul Primariei, aflate sub coordonarea Consiliului Local, cu bugetul aprobat prin HCL, deruleaza proceduri de achizitii publice având personalitate juridica si care au primit în administrare infrastructura educationala.

*Atentie: Includerea acestui tip de solicitant eligibil în POR 2014-2020 este în curs de aprobare de catre Comisia Europeana. Acordarea finantarii (semnarea contractului de finantare) este conditionata de aceasta aprobare de modificare a POR 2014-2020.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 09.07.2018, ora 15:00. Cererile de finantare vor putea fi încarcate în aplicatia MySMIS pâna la data de 31.12.2020, ora 15:00.

Apelul este de tip non competitiv, demararea etapei precontractuale se va realiza treptat, cu încadrarea în alocarea apelului de proiecte si respectiv cu respectarea principiului “primul depus, primul evaluat”.

Descarca Ghid specific
Descarca Ordin de aprobare