Prioritatea 1.2 - Proof of Concept

Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea 1.2 - Cresterea inovarii in companii prin sprijinirea abordarilor multisectoriale rezultate in urma implementarii "Initiativei Regiuni mai putin dezvoltate" in Romania

Prioritatea de investitii 1.1 – Obiectivul Specific 1.2 se va concentra pe sprijinirea prioritatilor de specializare inteligenta identificate in toate regiunile din Romania.

Atentie! Sunt eligibile in cadrul prezentului apel de proiecte investitiile realizate atat in mediul urban, cat si in mediul rural.

Categorii de beneficiari eligibili: societatile comerciale infiintate in baza legii Legii nr. 31/1990 privind societatile sau societati cooperative in conformitate cu Legea 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei care se incadreaza in categoria IMM-urilor (microintreprinderi, intreprinderi mici, intreprinderi mijlocii) in sensul Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiuni:
Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite activitati specifice cu caracter inovativ realizate de IMM-uri cu scopul principal de a demonstra functionalitatea si de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si pus pe piata.

Este obligatia solicitantului sa demonstreze ca proiectul are in vederea realizarea unei cercetari inovative privind nivelul de dezvoltare tehnologica cu scopul de a demonstra trecerea temei de cercetare de la TRL 3 la TRL 4 si/sau TRL 5 cu scopul de a demonstra functionalitatea si de a verifica un anumit concept de produs, serviciu sau proces care poate fi realizat si pus pe piata. Solicitantul trebuie sa demonstreze necesitatea activitatilor propuse spre finantare pentru atingerea scopului proiectului. A se vedea sectiunea 2.6 la prezentul ghid cu privire la descrierea TRL 4-5.

Care este specificul proiectelor ce pot fi depuse in cadrul prezentului apel de proiecte?
Procesul de dezvoltare a modelului conceptual inovativ va fi sustinuta prin acordarea unui ajutor de minimis de tip grant.

Propunerile de proiecte trebuie sa se incadreze iintr-una din situatiile urmatoare:

  • se porneste de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si se concretizeaza un model conceptual inovativ printr-o tehnologie validataa in laborator (TRL 4) (se parcurge o etapa de dezvoltare)
  • se porneste de la un demonstrator experimental de laborator (TRL 3) si se concretizeaza un model conceptual inovativ printr-o tehnologie la scara redusa sau marita validata ca un ansamblu unitar cu reproducerea prin similitudine a conditiilor reale de functionare (TRL 5) (se parcurg doua etape de dezvoltare);

Lista domeniilor de specializare inteligenta aplicabile prezentului ghid se regasesc in Anexa nr. 2.a la prezentul ghid.

Ce tip de apel de proiecte se lanseaza?
Acest apel de proiecte este unul competitiv, cu depunere la termen.

Cererile de finantare depuse in perioada mentionata vor parcurge etapele de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii si evaluare tehnica si financiara, urmand a fi contractate cele care au obtinut cel putin 60 de puncte (pragul de calitate) si care se incadreaza in alocarea financiara disponibila pentru acest apel, in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora deschiderii apelului de proiecte:
maxim 2 luni si perioada de pregatire de 1 luna

Atentie! Este riscul solicitantului in ceea ce priveste pregatirea si depunerea proiectelor in cadrul prezentului apel in cazul in care acestea nu sunt selectate pentru finantare si/sau nu se acorda ajutorul de minimis, inclusiv datorita expirarii perioadei de valabilitate a regulementului de minimis aplicabil schemei de ajutor aferent acestui apel de proiecte. De asemenea, solicitantul isi asuma riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selectie, contractare si implementare a proiectelor cu privire la cheltuielile efectuate in vederea pregatirii si implementarii si atingerea rezultatelor preconizate aferente proiectelor depuse in cadrul prezentului apel.

Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 1.299.120 Euro.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de maximum 200.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte. Valoarea minima a finantarii nerambursabile acordate pe componenta de minimis se stabileste in functie de ajutoarele de acest tip primite in ultimii trei ani financiari/ fiscali consecutivi, dar nu poate fi mai mica de 25.000 euro.

Valoarea nerambursabila trebuie sa fie in limita a 90% din valoarea eligibila a cheltuielii.

Descarca Ghid in consultare

NOUTATI
09.03.2020 - A fost publicat in consultare publica Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investitie 1.2 - Proof of Concept