Intrebari frecvente POR 2014-2020

Selectati prioritatea de investitii din meniul de mai jos:

Intrebari frecvente Prioritatea 2.1

1. Incadrarea in categoria IMM prin prisma legaturilor dintre societati, prin intermediul persoanelor fizice

Referitor la incadrarea solicitantilor in categoria microintreprinderilor, aspectele privind stabilirea unor legaturi prin intermediul persoanelor fizice ce au calitate de administrator, precum si relatiile de familie relevante in identificarea unui grup de persoane fizice ce actioneaza de comun acord, au fost deja ridicate de catre AMPOR in cadrul grupului de lucru, constituit la nivelul autoritatilor de management implicate in aplicarea Legii 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM, cu modificarile si completarile ulterioare. De indata ce modalitatea de solutionare si clarificare a acestor aspecte va fi agreata, aceasta va fi adusa la cunostinta tuturor celor interesati.

2. Dovada finantarii beneficiarului trebuie sa acopere intreaga valoare a proiectului?

Dovada capacitatii financiare trebuie sa acopere cel putin valoarea contributiei totale a solicitantului (i.e. contributia la valoarea eligibila si valoarea cheltuielilor neeligibile, indiferent de tipul acestora).

3. Se poate atasa la cererea de finantare un Certificat de Urbanism emis in vederea intocmirii PUZ?

Certificatul de urbanism trebuie sa fie emis in scopul realizarii investitiei propuse in proiect.

4. Certificatul de urbanism trebuie sa fie obligatoriu emis in vederea obtinerii Autorizatiei de construire?

In conformitate cu prevederile Art 2, alin (2^1) din Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism in scopul obtinerii, ca act final, a autorizatiei de construire.
In acest sens, pentru proiectele ce includ lucrari de constructie care se supun autorizarii, este necesara prezentarea unui certificat de urbanism emis in scopul autorizarii acestor lucrari.

5. Se poate depune un singur proiect de catre o societate, cu investitie in 2 puncte de lucru, in aceiasi regiune?

O investitie eligibila in cadrul PI 2.1.A se poate realiza la doua locuri de implementare, atat timp cat sunt respectate toate conditiile de eligibilitate, iar proiectul de investitie este unul unic si interdependent (nu consta, de fapt, in doua investitii distincte sub umbrela unei singure cereri de finantare).

6. Pentru un proiect care vizeaza modernizarea unei pensiuni, activitatile vizand restaurantul pensiunii sunt eligibile?

Daca restaurantul este parte integranta din structura de cazare, investitia asupra acestuia poate fi considerata eligibila.

7. Limitarea numarului de cereri de rambursare la 4 include si cererile de rambursare aferente cererilor de plata (CRP)?

Nu, limitarea se refera la cererile de rambursare clasice.
Cerinta privind numarul maxim de cereri de rambursare (4) va fi reanalizata, iar modelul orientativ al contractul de finantare actualizat in mod corespunzator.

8. Cererea de rambursare finala (de minim 20%) poate fi si o cerere de rambursare aferenta unei cereri de plata (CRP)?

Beneficiarul poate opta pentru aplicarea doar a mecanismului cererilor de plata, fara a include in graficul de rambursare nicio cerere clasica de rambursare, astfel si ultima cerere poate fi una aferenta unei cereri de plata.

9. Daca cererea de finantare se depune in ianuarie 2017, care este "anul fiscal incheiat inainte de depunerea cererii de finantare"?

In vederea indeplinirii obligatiei de a depune ca anexa la cererea de finantare “Situaţiile financiare anuale ale solicitantului depuse la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice”, in situatia descrisa de dumneavoastra se vor depune situatiile financiare aprobate aferente anului 2015.
In vederea stabilirii numarului mediu de salariati, reperul va fi anul fiscal 2016, cu prezentarea Registrului general de evidenta a salariatilor listat de pe portalul Inspectia Muncii (ReGES) si/sau a Registrului salariati si/sau Contracte per salariat din ReviSal, ca documente suport.

10. In grila ETF, criteriul 2.6 A Costurile investitiei sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de pret/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel putin 3 surse) - max 4
Pentru punctaj maxim la acest criteriu, se presupune ca ar trebuui sa existe oferte de pret sau surse si pentru cheltuielile neeligibile, care sunt cuprinse in planul de afaceri?"

Fundamentarea nu este obligatorie si pentru cheltuieli neeligibile.

11. In cadrul ghidului solicitantului – conditii specifice, eligibilitatea cheltuielilor, in cadrul cap. 3.3 Proiectare si inginerie: „se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (documentaţii ce stau la baza emiterii avizelor şi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentaţii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.)”, nefiind specificate in mod expres cheltuielile cu Proiectul Tehnic. In acest context, cheltuielile cu elaborarea Proiectului Tehnic sunt considerate eligibile?

Cheltuiala cu elaborarea proiectului tehnic nu este eligibila. Este eligibila, totusi, cheltuiala cu elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie (conform sectiunii Eligibilitatea cheltuielilor, din ghidul specific).

12. "Macheta financiara – Proiectii financiare: Datele se vor introduce pentru toti cei 10 ani, indiferent de perioada de implementare? "

Da, indiferent de specificul proiectului (constructie, dotari) si perioada de implementare, proiectiile se vor calcula pentru toti cei 10 ani.

13. Daca perioada de implementare a proiectului este de 1 an (sheet-uri 3A, 3B, 4) se pot completa anii 2,3,4, cu zero iar anul 5 sa fie considerat primul an de operare (exploatare) a investitiei?

Nu. Se completeaza Anul 1 cu investitia si apoi, in continuare, operarea.
Datele se vor introduce pentru toti cei 10 ani, indiferent de perioada de implementare.

14. Grila ETF: criteriul 2.7, varianta a. <=5% se va puncta cu 5 puncte. Va fi acest criteriu verificat in perioada de implementare/ post implementare ?

Nu, indicatorul nu se mai recalculeaza dupa semnarea contractului.

15. Ce procent de TVA se aplica la calculul bugetului, avand in vedere ca, in conformitate cu Codul Fiscal, incepand cu ianuarie 2017, cota TVA se va modifica la 19%?

Bugetul poate fi intocmit utilizand cota actuala de TVA.

16. Investitiile care vizeaza clasa CAEN 8690 ”Alte activitaţi referitoare la sanatatea umana” sunt eligibile doar daca sunt implementate intr-o statiune balneoclimaterica?

Prin ”statiune balneoclimaterica” se intelege atat ”statiune balneara” cat si ”statiune balneoclimatica”, conform Hotararii de Guvern nr. 1016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneara şi balneoclimatica pentru unele localitaţi şi areale care dispun de factori naturali de cura, cu modificarile si completarile ulterioare.

17. Auditul financiar extern este obligatoriu?

Activitatea de audit financiar extern nu este obligatorie.
Limita de 5000 lei trimestrial, aplicabila activitatii de audit financiar extern, reprezinta valoarea fara TVA.

18. In cadrul acestui apel o cerere de finantare respinsa poate fi redepusa?

In cadrul acestui apel, proiectele respinse in cadrul etapei de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii pot fi redepuse, cu conditia respectarii termenului limita de depunere a cererilor de finantare ori a conditiilor de inchidere a apelului. Nu pot fi redepuse proiectele dupa ce au fost respinse in cadrul etapei de evaluare tehnica si financiara. Toate proiectele redepuse sunt considerate, din punct de vedere procedural, proiecte nou-depuse.

19. Sunt obligatorii notele explicative pentru microintreprinderi?

Conform normelor contabile (OMFP 1.802/2014), microentitaţile nu au obligaţia elaborarii notelor explicative la situaţiile financiare anuale prevazute la pct. 468 şi 469 din ordin. Conform alin. (2) al punctului 576, microentitaţile prezinta informaţiile prevazute la pct. 468 lit. a), d) şi e) şi pct. 491 alin. (2) lit. c). De vazut si cap. 12 «Dispoziţii privind scutirile şi restricţiile aplicabile scutirilor», secţiunea 12.1 Scutiri pentru microentitaţi
Solicitantii care se incadreaza in categoria Microentitati vor depune acele note explicative care li se impun, conform normelor contabile.

20. Se poate prezenta ca dovada a capacitatii financiare Scrisoare de confort angajanta eliberata de o institutie bancara?

Nu.

21. Pentru proiectele de servicii si/sau dotari cu sau fara lucrari pentru care nu este necesara prezentarea autorizatiei de construire este obligatorie autentificarea contractelor de locatiune/comodat precum si notarea acestor drepturi in cartea funciara?

Documentele care atesta dreptul real sau dreptul de folosinta asupra imobilului ce face obiectul proiectului trebuie sa fie anexate in forma autentica doar daca normele legale relevante impun incheierea lor in forma autentica. Acelasi principiu este valabil si pentru notarea acestora in cartea funciara.

22. ETF – Punctarea cu 0

Punctarea cu zero la oricare subcriteriu nu conduce la respingerea proiectului.

23. ETF – complementaritate investitii din surse proprii

Valoarea minima cumulata a investitiilor a fost de 15.000 Euro poate fi acoperita din mai multe investitii.
Se poate dovedi prin orice mijloace disponibile – detaliere in planul de afaceri, facturi etc.
Se pot lua in calcul orice active corporale si necorporale de natura mijloacelor fixe

24. ETF – subcritreriile 2.1, 2.2, 2.5

Toti indicatorii analizati (rata rentabilitatii, rata solvabilitatii, cifra de afaceri) se raporteaza la datele inregistrate in anul fiscal anterior depunerii CF.
Datele analizate sunt doar cele inregistrate de entitatea solicitanta (ref subcriteriul 2.5. – cifra de afaceri), nu la nivel de intreprindere unica.
Conceptul de ”intreprindere unica” este utilizat doar in ceea ce priveste cumulul ajutoarelor de minimis primite de entitatea solicitanta si intreprinderile legate de aceasta (cu care formeaza o intreprindere unica, in sensul Regulamentului CE 1407/2013).

25. ETF – subcritreriul 2.3

Pentru fiecare punct procentual (rotunjit la un numar intreg), peste limita minima obligatorie de 10%, se acorda cate 1 punct, in limita a 10 puncte. Rotunjirea se face la unitati. Ex: 13,5% se rotunjeste la 14%. 10,49% se rotunjeste la 10%.

26. ETF – subcritreriul 2.6

in cazul costurilor cu lucrari de constructie, fundamentarea se poate realiza in baza devizului si a listelor de cantitati.

27. ETF – subcritreriul 2.6

Costurile investitiei sunt suficient fundamentate, spre exemplu prin oferte de pret/ cataloage/ website-uri, orice alte surse verificabile (cel putin 3 surse).
Nu sunt obligatorii 3 oferte de pret, ci utilizarea a cel putin 3 surse.

28. ETF – subcritreriul 3.2., pct. b)

Se poate obtine punctajul maxim de 2 pentru asumarea angajarii a cel putin unei persoane din categoria celor defavorizate.

29. ETF – subcritreriul 3.2., pct. a)

Adaptarea infrastructurii, inclusiv a echipamentelor si utilajelor pentru accesul si operarea de catre persoane cu dizabilitaţi – cerinta nu se refera doar la angajatii cu dizabilitati, ci si la potentialii clienti cu dizabilitati.

30. Implementare – contractul de finantare – termen realizare indicator

Mentiunea cu privire la termenul limita pentru realizarea indicatorului ”cresterea numarului mediu de salariati”, asa cum apare in modelul standard orientativ al contractului de finantare, va fi revizuita. Formularea corecta si completa a termenului de realizare a indicatorului este cea cuprinsa in capitolul 1.6. ”Indicatori de proiect” din ghidul specific.

31. Atribuirea contractelor

Atribuirea contractelor de achizitie lucrari, servicii, bunuri se va realiza in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 3.123/2015, privind aplicarea pentru perioada 2014-2020 a procedurii simplificate aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta” precum si in cadrul proiectelor finantate prin Mecanismele Financiare SEE si Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. (Monitorul Oficial al Romaniei nr. 867/20.11.2015) sau, dupa caz, ale Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor privati pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene.

32. Sunt eligibile cheltuielile cu transportul, comisioanele vamale si asigurarile necesare pentru achizitionarea de echipamente in cadrul proiectului?

Referitor la achizitionarea echipamentelor tehnologice si functionale cu montaj nu sunt eligibile cheltuielile cu transportul, comisioanele vamale si asigurarile aferente.

33. Cheltuielile cu retelele aferente, necesare functionarii unui echipament, trebuie incluse in costul echipamentului sau se introduc in buget in cadrul liniei bugetare 4.1?

Cheltuielile mentionate vor fi incluse in categoria 4.1 "Constructii si instalatii"

34. Ce se intampla daca bugetul apelului se epuizeaza in prima zi de depunere? Se inchide apelul sau se asteapta finalizarea primelor 2 luni de depunere?

Perioada de 6 luni prevazuta pentru depunerea proiectelor poate fi redusa, in functie de disponibilitatea fondurilor alocate acestui apel. Eventuala suspendare a depunerii cererilor de finantare nu va avea loc mai devreme de primele 2 luni de la deschiderea apelului.

35. "Conform prevederilor Ghidului: ""Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor, atat la data solicitarii finantarii (i.e. data depunerii cererii de finantare) cat si la data acordarii finantarii (i.e. data semnarii contractului de finantare). In cazul in care Solicitantul respecta aceasta conditie la momentul depunerii Cererii de finantare, insa din cauza procesului indelungat de evaluare a proiectelor, se va ajunge in perioada de contractare doar dupa data depunerii Situatiilor financiare aferente anului 2016, situatie in care Solicitantul nu se mai incadreaza in categoria microintreprinderilor, acesta va mai putea semna Contractul de finantare?"

Potrivit instructiunilor de completare a cererii de finantare (Anexa 1 finantare), solicitantii pot lua in calcul o perioada estimativa de 6 luni intre data depunerii cererii de finantare si data semnarii contractului de finantare.
In cazul in care, la data contractarii, solicitantul nu se mai incadreaza in categoria microintreprinderilor, indiferent de durata procesului de evaluare, selectie si contractare, ajutorul de minimis nu mai poate fi acordat.

36. "Cand se finalizeaza perioada de implementare a proiectului? La depunerea cererii de rambursare finala sau dupa plata acesteia? Este obligatoriu ca perioada de implementare sa includa ca activitati depunerea cererii de rambursare finala si plata acesteia?"

Perioada de implementare a activitatilor proiectului se refera atat la activitatile realizate inainte de depunerea cererii de finantare, cat si la ctivitatile ce urmeaza a fi realizate dupa momentul contractarii proiectului.
Nu este obligatoriu ca activitatea de depunere si/sau plata a cererii de rambursare finala sa fie inclusa in perioada de implementare a proiectului.

37. Echipamentele cladirii (centrala termica, aer conditionat, lift, pod rulant etc) se vor include in bugetul proiectului pe linia 4.1 Construcţii şi instalaţii sau la 4.2 Dotari?

Echipamentele mentionate pot fi incluse in linia bugetara 4.2 Dotari.

38. Documentele anexate cererii de finantare se vor semna electronic in interiorul documentului sau cu click dreapta caz in care se schimba extensia in ".p7s"?

Este recomandabil ca semnarea electronica sa fie realizata in interiorul documentului, astfel incat formatul fisierului (PDF) sa fie pastrat.

39. Documentele justificative, cu exceptia modelelor standard se vor certifica "conform cu originalul" inainte de a fi scanate si semnate digital?

Nu este necesara semnarea olografa, stampilarea ori aplicarea mentiunii "Conform cu originalul" pe documentele incarcate in MySMIS.

40. Ca document anexa la Cererea de finantare, la pct. 19 se solicita Devizul General pentru proiectele de lucrari. In acest caz este necesara intocmirea Studiului de Fezabilitate?

In cadrul apelului de proiecte 2.1, nu este solicitat, in niciuna din etapele procesului de verificare, evaluare, selectie, contractare, studiul de fezabilitate.

41. Incepand de cand poate fi completata cererea de finantare in MYSMIS?

Completarea cererii de finantare, in cadrul aplicatiei MySMIS, este posibila incepand cu data si ora deschiderii apelului de proiecte (27.07.2016, ora 12:00).

42. Exista riscul ca, in cazul acoperirii bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor sa fie suspendata in primele zile de la deschidere?

in functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata, insa nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului.

43. In sectiunea date financiare a persoanei juridice din MySMIS FrontOffice nu se accepta introducerea de valori negative.

In aplicatia MySMIS, s-a rezolvat problema cu imposibilitatea de a introduce valori negative la sectiunea financiara.

44. - NOU! - In portalul MySMIS 2014, punctul 35 Certificarea cererii de finantare nu exista, pasul 35/35 este Transmitere proiect, diferit de specificatiile aferente Cererii de finantare . Cum procedam in aceasta situatie?

Dupa completarea tuturor sectiunilor cererii de finantare:
- Apasati butonul “Blocare editare proiect”
- In acest moment se deschid (prin butoane active) trei optiuni: Deblocare, Generare PDF si Transmitere PDF
- Apasti butonul “Generare PDF”. In acest moment, va fi generat un document PDF, care are ca ultima pagina Certificarea aplicatiei.
- Transmiterea proiectului se va realiza abia dupa semnarea electronica de catre reprezentantul legal a acestui document.

Intrebari frecvente Prioritatea 3.1

1. Ce se intampla in situatia in care un proprietar de apartament refuza anveloparea apartamentului in care locuieste, chiar daca 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente isi dau acordul? Se realizeaza anveloparea intregului bloc?

Acordul a 2/3 din totalul proprietarilor este necesar pentru a reabilita intregul bloc. In vederea atingerii obiectivului de crestere a eficientei energetice, solutia propusa trebuie sa fie unitara pe intreaga constructie, inclusiv din punct de vedere al aspectului si cromaticii anvelopei blocului.

Intrebari frecvente Prioritatea 5.1

1. TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile, in cazul unui beneficiar care nu este platitor de TVA, este cheltuiala eligibila?

TVA-ul nedeductibil aferent cheltuielilor eligibile este eligibil.

2. Se accepta la finantare demolarea unui monument grav avariat si reconstruirea lui?

Activitatile de construire/ reconstruire/ extindere a monumentelor istorice nu sunt eligibile in cadrul apelului 5.1.

3. Mansardarea unei cladiri monument istoric, extinderea cu 3 metri a unei cladiri monument etc sunt eligibile?

Nu este activitate eligibila extinderea unui monument istoric (proiectele care contin acest gen de activitate vor fi respinse de la finantare).

4. Daca Certificatul de urbanism nu mai este valabil la momentul depunerii cererii de finantare, dar se ataseaza Autorizatia de construire, acest aspect poate reprezenta o problema in procesul de evaluare?

Ref. Legea 50/1991, art. 2.
Avand in vederea ca emiterea autorizatiei de construire statueaza finalizarea acestui demers, conditionat de obtinerea tuturor avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism, prezentarea autorizatiei de construire in conditiile enuntate nu este de natura sa afecteze eligibilitatea proiectului.

5. Pentru mai multe obiective de investitii (case memoriale/ muzee), care pot fi privite ca un intreg intr-un plan de marketing, avand un numitor comun, se poate depune o singura cerere de finantare?

Obiectivele de patrimoniu vor fi identificate dupa codul distinct In Lista INMI. Un solicitant poate depune mai multe cereri de finantare pentru obiective de patrimoniu diferite, dar o singura cerere de finantare pentru un obiectiv de patrimoniu.

6. Monumentele istorice de categoria A din mediul rural nu obtin 5 puncte la Criteriul 3 din grila ETF, deoarece nu pot fi incluse intr-un SIDU?

Proiectele localizate in mediul rural nu vor avea posibilitatea sa acumuleze cele 5 puncte pt incadrarea in SIDU.

7. Unde trebuie incadrate cheltuielile aferente serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție?

Cheltuielile aferente serviciilor de consultanță în domeniul managementului execuției investiției sau administrarea contractului de execuție vor fi identificate la Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică, 3.4. b. plata serviciilor de consultanţă în domeniul managementului proiectului

8. Plata serviciilor de consultanta prestata anterior semnarii contractului de finantare este eligibila?

Da, este cheltuiala eligibila, cu conditia respectarii celorlate criterii de eligibilitate mentionate in ghid. „3.4.  Consultanţă - se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru: plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finantare si a tuturor studiilor necesare intocmirii acesteia;” – este evident ca sunt servicii prestate anterior depunerii Cererii de finantare.

9. In cazul in care contractul pentru serviciile de proiectare este incheiat anterior depunerii cererii de finantare, aceste servicii vor fi eligibile?

Da, este cheltuiala eligibila, cu conditia respectarii celorlalte criterii de eligibilitate mentionate in ghid.

10. Pictura din nou este cheltuiala eligibila, avand in vedere ca acestea sunt recomandarile din cadrul avizului de la Ministerul Culturii?

Pictura din nou nu este cheltuiala eligibila.

11. Cheltuielile pentru reabilitarea unei case monahale din cadrul unei manastiri, care figureaza ca muzeu, sunt eligibile?

Da, sunt eligibile în măsura în care destinaţia sau activităţile care se propun a se realiza prin proiect pentru chilii, case parohiale sau caselor monahale nu au legătură cu locuirea, găzduirea sau cazarea, respectiv vor fi spaţii destinate vizitatorilor.

12. Ce reprezinta valoarea maxima a investitiei de 5.000.000 euro?

Valoarea maxima a proiectului este de 5 mil euro si reprezinta suma cheltuielilor eligibile si a cheltuielilor neeligibile, inclusiv TVA.

13. Ce documente contabile justificative pot fi depuse in cadrul Cererii de finantare pentru unitatile de cult?

Pot fi atasate registrul jurnal si registrul inventar, intocmite conform Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 1969/9.11.2007 pentru aprobarea reglementarilor contabile pentru PJ fara scop patrimonial (MO nr. 846/10.12.2007).

14. In conditiile in care, in statutul ONG-ului, la scopul Asociatiei, apar urmatoarele informatii "Scopul asociatiei este acela de ajutorare cu bunuri materiale, medicamente, materiale sanitare, sume banesti si servicii in limita posibilitatilor, a: (…) asezamintelor culturale si istorice", este ONG-ul in cauza un beneficiar eligibil pentru P.I. 5.1?

Solicitantul cu statut de ONG trebuie sa desfasoare activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice, conform statutului si sa aiba o vechime in acest domeniu de activitate de cel putin 6 luni, la data depunerii Cererii de finantare. Are relevanta desfasurarea efectiva de activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice si nu faptul ca in statutul ONG-ului figureaza ca posibila activitate.

15. Grila ETF 1.1 – Accesibilitatea face referire la obiectiv sau la localitatea in care este amplasat obiectivul?

Accesibilitatea face referire la localitatea in care este amplasat obiectivul.

16. Grila ETF 1.2 – Structuri de cazare clasificate in localitate: pentru un sat, se considera structurile de cazare aflate in sat sau in comuna din care face parte satul?

Conform Legii 351/2001, prin localitate se intelege satul.

17. Cum se demonstreaza includerea intr-un circuit turistic?

Solicitantul/beneficiarul de finantare are libertatea de a prezenta orice fel de documente relevante pentru a demonstra includerea intr-un circuit turistic/traseu cultural (de ex. extrase din strategii locale, pachete turistice ale tour operatorilor, publicatii de specialitate sau materiale de promovare in care este identificat traseul, pagini web specializate, evenimente care promoveaza circuitul respectiv etc)

18. Sunt eligibile cheltuielile cu restaurarea spaţiilor administrative (intervenţii la pereţi, pardoseli, tavane, tâmplărie, instalaţii). Cheltuielile cu dotările necesare pentru spaţiile respective sunt eligibile?

Cheltuielile cu restaurarea si dotarea spatiilor administrative nu vor fi eligibile in cadrul acestui apel de proiecte.

19. În Anexa 2 Grila de evaluare tehnică și financiară la punctul 3 se acordă punctaj pentru proiectele care sunt identificate în strategia integrată de dezvoltare urbană (SIDU), finanțabilă în cadrul Axei 4 din POR. Având în vedere că această axă nu a fost lansată, vă rugăm să ne precizați cum se va acorda punctaj pentru acestă cerință.

In situatia in care SIDU nu este aprobata, atunci proiectul nu va primi punctaj la respectivul criteriu.

20. O unitate de cult, in parteneriat cu o UAT, doreste sa depuna un proiect in cadrul PI 5.1, cu lider de parteneriat UAT, dar doreste sa pastreze dreptul de proprietate asupra infrastructurii. Este eligibil ca solicitant pentru PI 5.1?

In conditiile respectarii tuturor criteriilor de eligibilitate, proiectul depus in parteneriat poate fi eligibil si in situatia in care dreptul de proprietate este dovedit de partener.

21. Protejarea unui sit arheologic de tip ruine prin realizarea in jurul si deasupra sa a unei constructii este eligibila?

Activitatile de construire a unei noi infrastructuri sau de extindere a unui monument istoric nu vor putea fi finantate in cadrul PI 5.1.

22. Un proiect care propune restaurarea a 2 componente dintr-un ansamblu cu 5 componente este eligibil sau ar trebui depuse cate un proiect pentru fiecare componenta?

Da, este eligibil. Un proiect poate avea ca obiect al investitiei o singura subcomponenta, mai multe sau toate subcomponentele aceluiasi ansamblu/ sit.

23. Care este tipul de documentaţie tehnico-economică solicitat în cazul unei investiţii propuse de restaurare a unei clădiri de patrimoniu, ce are prevăzută în completare şi construirea unei clădiri anexă (de ex.: centrală termică/ grup sanitar)?

Avand in vedere natura lucrarilor propuse prin proiect, in speta, lucrari de construire, alaturi de cele de restaurare, se solicita elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru proiect de investitii complex, in conformitate cu prevederile Ordinului 276/2009, dupa cum urmeaza:
Documentatia tehnico-economica pentru proiectul complex de investitii, care cuprinde atat lucrari de constructii pentru realizarea obiectivelor de investitii noi, inclusiv extinderi, cat si lucrari de constructii pentru realizarea interventiilor la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, se elaboreaza in urmatoarele etape:
a) efectuarea expertizei tehnice/auditului energetic la constructiile existente, inclusiv instalatiile aferente, care fac obiectul lucrarilor de interventii definite la art. 3 lit. d) din hotarare;
b) elaborarea studiului de fezabilitate pentru intregul proiect complex de investitii, cu includerea elementelor specifice din documentatia de avizare pentru lucrari de interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, fara elaborarea distincta a acesteia;
c) intocmirea devizului general pentru intregul proiect complex de investitii, cu evidentierea distincta pe capitole si subcapitole de cheltuieli a valorii aferente lucrarilor de investitii si lucrarilor de interventii la constructii existente, inclusiv instalatii aferente

24. Pentru proiectele pentru care se depune si PT, este suficient un singur aviz de la Ministerul Culturii?

Nu. Avizul Ministerului Culturii se acorda pentru fiecare etapa de proiectare. Astfel, este OBLIGATORIU ca solicitantul de finantare care ataseaza PT (proiect tehnic) la depunerea cererii sa prezinte aviz de la Ministerul Culturii si pentru DALI si pentru PT

25. In situatia unui solicitant de finantare de tip manastire sau biserica, cine are calitatea de reprezentant legal?

In conformitate cu statutul privind organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane, Chiriarhul, in calitate de reprezentant legal, va semna in mod obligatoriu certificarea aplicatiei si toate declaratiile in nume personal. Pentru celelalte sectiuni ale cererii de finantare si documente anexe, chiriarhul poate imputernici o persoana sa semneze (staretul, preotul paroh). Documentul prin care s-a realizat imputernicirea va fi, obligatoriu, anexat.

Intrebari frecvente Prioritatea 5.2

1. Procentul de maxim 10% pe care pot sa-l ocupe alei pietonale, mobilier urban, amenajari pentru sport, joc si odihna etc din spatiu verde, se aplica la suprafata totala pe care se realizeaza investitia sau la suprafata pe care este prevazuta realizarea de spatii verzi?

Procentul de 10% se aplica la suprafata totala pe care se va realiza investitia.

2. In cazul in care, cu privire la suprafata spatiului verde aferent unei localitati, avem informatii diferite conform Registrului Spatiilor Verzi, respectiv INS, care date vor fi luate in considerare?

Se vor lua in calcul datele furnizate de catre INS.

3. Exista o limita pentru cheltuielile cu demolarea clădirilor situate pe terenurile supuse intervențiilor?

Nu, aceste cheltuieli nu sunt limitate % din total cheltuieli.

4. Daca se impune activitatea de decontaminare a terenului pe care se doreste realizarea investitiei, proiectul este eligibil?

Proiectele care prevad realizarea investitiei pe terenuri ce necesita decontaminare sunt neeligibile.

5. Pavelele inierbate sunt considerate spatiu verde?

Nu.

6. Amenajarea unui luciu de apa este activitate eligibila?

Nu.

7. Amenajarea unei fantani arteziene este activitate eligibila?

Da.

8. Crearea de facilitati pentru recreere de genul spatiu pentru practicarea sporturilor nautice etc sunt activitati eligibile?

Aceste facilitati de agrement nu vor fi considerate eligibile.

9. Lucrari de amenajare si protectie a malului unui rau sunt eligibile?

Nu.

10. Alei, piste de biciclisti, trotuare pot fi construite in afara terenului supus investitiei?

Elementele enumerate trebuie sa fie amenajate pe terenul supus investitiei, in limita a 10% din suprafata spatiului verde.

11. - NOU! - Anexe obligatorii (Ref Documente proprietate) ATENTIE!!!

Sunt anexate in copie conforma cu originalul extrasele de carte funciara din care sa rezulte intabularea, precum si incheierea, in termen, de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile inaintea depunerii proiectului la sediul OI/ADR). Se accepta inscrierea provizorie in cartea funciara doar a dreptului de proprietate cu conditia depunerii unui extras de carte funciara cu inscrierea definitiva a dreptului respectiv cel mai tarziu in termen de maxim 30 zile lucratoare de la primirea notificarii privind demararea etapei precontractuale, in conformitate cu sectiunea 8.5 din cadrul Ghidului solicitantului -Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020, in caz contrar proiectul fiind respins.

Intrebari frecvente Prioritatea 7.1

1. Investitii in structuri de agrement de genul partie artificiala de ski de vara, sanie de vara, partie tubing iarna/ vara etc sunt eligibile in cadrul acestui apel?

Nu, aceste facilitati de agrement nu vor fi eligibile deoarece ar putea cadea sub incidenta ajutorului de stat.

2. Un proiect care presupune reabilitarea unei cladiri si transformarea acesteia intr-un post salvamont, in statiune turistica, este eligibil?

In conditiile indeplinirii celorlalte criterii de eligibilitate si intrunirea punctajului, proiectul propus ar putea fi eligibil.

3. Oras statiune turistica poate depune un proiect care sa cuprinda: zona de agreement formata din amfiteatru in aer liber+ scena pe luciu de apa, strand cu zona de plaja si zona pentru baie, piscina interioara, terenuri de sport multifunctionale, spatii de joaca pentru copii si dotare cu mobilier urban?

In conditiile indeplinirii tuturor criteriilor din Ghid, dintre activitatile mentionate, amenajarea unui amfiteatru in aer liber, a locurilor de joaca pentru copii si dotarea cu mobilier urban ar putea fi activitati eligibile.

4. Sunt eligibile urmatoarele activitati: zone speciale de sport (partie artificiala de schi de vara, sanie de vara), partie tubing vara/ iarna, rau lenes, munte artificial cu tobogane cu apa, bazin cu apa sarata, dotari suplimentare in piscinele existente?

Va recomandam sa aveti in vedere ca propunerile de activitati de tipul partie artificiala ,schi de vara/sanie de vara, partie tubing, rau lenes, munte artificial cu tobogane de apa, dotari pentru piscine, ar putea fi asimilate ajutorului de stat in acceptiunea CE, respectiv:
Ajutorul de stat reprezintă orice măsură de sprijin care îndeplineşte cumulativ următoarele condiții:
- să fie acordată de către stat sau de către unitățile administrative teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităților admnistrativ-teritoriale, ori de alte organisme care administrează surse ale statului sau ale colectivităților locale indiferent de formă;
- să fie selectivă;
- să asigure un avantaj agentului economic;
- să distorsioneze ori să amenințe să distorsioneze concurența sau să afecteze comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene.
In cazul acestei prioritati de investitii, AM POR nu a propus o schema de ajutor de stat care sa fie supusa aprobarii Consiliului Concurentei, astfel incat nu se vor finanta activitati care indeplinesc conditiile invocate mai sus, iar activitatile care vizeaza infrastructura de agrement enuntate ar putea fi considerate neeligibile.

5. Ce inseamna cai de acces? Care este limita de lungime? Cum se cuantifica o cale de acces spre obiectivul turistic?

Nu exista o limitare de lungime pentru calea de acces. In principiu, calea de acces este cea identificata in documentatia de urbanism, imediat in proximitatea obiectivului vizat si poate fi finantata doar in conditiile in care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de starea acesteia.