Prioritatea 9.1

Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban
Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii (DLRC)  

AM POR 2014-2020 a publicat in data de 03.04.2020, Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI si POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Corrigendumul nr. 1 la ghid a fost aprobat prin ordinul ministrului lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei nr. 1387/2.04.2020.

Modificarile din cadrul ghidului specific se regasesc mentionate in documentul Sinteza modificari corrigendum 1 ghid 9.1 2020.

Ghid specific
Sinteza modificari
Ordin modificare

------------------------------------------ 

AM POR a publicat in data de 22.10.2019, Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC) - varianta finala.

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice si se adreseaza beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locala, selectate la finantare in cadrul Programului Operational Capital Uman (POCU) 2014-2020, conform listei http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/393/rezultatul-final-al-procesului-de-evaluare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-a-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-destinate-comunit%C4%83%C8%9Bilor-marginalizate-urbane.

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare in vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, referitoare la: specificitatea proiectelor, documentele solicitate, criteriile de verificare, o descriere a etapelor de verificare si contractare a proiectelor, precum si instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Depunerea cererilor de finantare se face utilizand sistemul electronic - aplicatia MY SMIS.

Depunerea proiectelor se va face incepand cu data de 23.10.2019, ora 10.00.

Pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, cererile de finantare vor putea fi transmise pana la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, iar pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Intreprinderi, cererile de finantare vor putea fi transmise pana pe 01.06.2020, ora 17.00.

Ghid specific 22.10.2019
Ordin de aprobare ghid specific
Orientari GAL etapa III
Ordin de aprobare Orientari GAL
Ordin de aprobare schema ajutor de minimis

------------------------------------------

AM POR a publicat în data de 24.07.2018 spre consultare publica, Ghidul solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI ?i POR/2018/9/9.1/1/IMM, Axa prioritara 9 - Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locala sub responsabilitatea comunitatii (DLRC).

Ghidul solicitantului contine informatiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2018/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2018/9/9.1/1/BI ?i POR/2018/9/9.1/1/IMM, referitoare la specificitatea proiectelor, documentele solicitate, criteriile de verificare, o descriere a etapelor de verificare si contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instructiuni de completare a Cererii de finantare de catre solicitanti.

Eventualele observatii si propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, pâna la data de 8 august 2018.

Observatiile primite vor fi analizate în vederea definitivarii variantei finale a Ghidului solicitantului mai sus mentionat, iar raspunsurile individuale la solicitarile de clarificari ori propunerile primite vor fi publicate pe site-ul www.inforegio.ro.

Descarca Ghid in consultare

------------------------------------------

MDRAPFE a publicat in consultare publica documentul orientativ pentru Grupurile de Actiune Locala (GAL) privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala destinate comunitatilor marginalizate urbane, in cadrul etapei a III-a a mecanismului Dezvoltare Locala plasata sub Responsabilitatea Comunitatii (DLRC).

Documentul cuprinde indrumari utile pentru GAL-urile urbane, astfel incat sa indeplineasca cu succes atributiile ce le revin in cadrul procesului de implementare a Strategiilor de Dezvoltare Locala DLRC, in conformitate cu prevederile art. 34 al Regulamentului (EU) Nr. 1303/2013.
Documentul puncteaza principalele etape ale mecanismului DLRC dupa aprobarea spre finantare a Strategiilor de Dezvoltare Locala, pana la depunerea proiectelor in sistemul informatic MYSMIS, in vederea aprobarii acestora de catre Autoritatea de Management responsabila.

Totodata, sunt subliniate elementele obligatorii pe care GAL-urile trebuie sa le respecte in procesul de evaluare si selectie a propunerilor de proiecte, in conformitate cu specificul celor doua Programe Operationale finantatoare (Programul Operational Capital Uman si Programul Operational Regional), si anume:
- continutul procedurii de evaluare si selectie;
- elementele obligatorii ale apelurilor de propuneri de proiecte;
- continutul minim obligatoriu al fiselor de propuneri de proiecte;
- criteriile minime de eligibilitate.

GAL-urile ale caror strategii vor fi admise la finantare de catre Comitetul Comun de Selectie vor respecta prevederile prezentelor Orientari pe tot parcursul procesului de implementare a SDL.

Eventualele observatii/propuneri privind imbunatatirea documentului pot fi transmise pana la data de 03.11.2017 la adresa de e-mail: contact.programare@fonduri-ue.ro.
 
Descarca Orientari_GAL_implementare SDL