Prioritatea 1.1 / Operatiunea A [apel 2018]

licitatie inchisa

Axa Prioritara 1, Prioritatea de Investitii 1.1, Operatiunea A - Sprijinirea entitatilor de inovare si transfer tehnologic

Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta.

Prin intermediul acestui apel de proiecte vor fi sprijinite investitii pentru crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT).

Actiunile sprijinite in cadrul acestei operatiunii:
a) crearea si dezvoltarea infrastructurilor de inovare si transfer tehnologic (ITT), respectiv, constructia, extinderea si dotarea cu echipamente si software necesare, prin raportare la definitia investitiei initiale în sensul prevederilor normelor de ajutor de stat regional;
b) achizitionarea de servicii de transfer tehnologic specifice (altele decât cele care sunt deja oferite sau urmeaza a fi oferite de catre angajatii centrelor de inovare si transfer tehnologic).

Categorii de beneficiari eligibili: entitatile de inovare si transfer tehnologic definite conform Ordonantei 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizate provizoriu /acreditate sau care urmeaza a fi autorizate provizoriu /acreditate în baza Hotarârii Guvernului nr. 406/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind constituirea, functionarea, evaluarea si acreditarea entitatilor din infrastructura de inovare si transfer tehnologic, precum si modalitatea de sustinere a acestora.
În cazul parteneriatelor între entitatile de inovare si transfer tehnologic definite si constituite conform prevederilor legale mai sus mentionate, toti membrii acestuia trebuie sa fie autorizati provizoriu/acreditati în vederea depunerii cererii de finantare, in conditiile/termenele impuse de prevederile prezentului ghid.

Solicitantul/liderul de parteneriat/unul dintre membrii parteneriatului au/a înaintat scrisori de intentie si care sunt incluse în portofoliul regional al „Documentului Cadru Regional pentru Strategia pentru Cercetare si Inovare Regionala prin Specializare Inteligenta NORD-EST.”
Lista scrisorilor de intentie din portofoliul Regiunii Nord-Est inaintate in vederea depunerii de proiecte in cadrul Axei 1 POR 2014-2020, Operatiunile A si B [martie 2017]
 
Ce tip de apel de proiecte se lanseaza?

Acest apel de proiecte este unul non-competitiv, cu termen limita de depunere, în conditiile în care se respecta regula ordinii depunerii proiectelor pentru blocarea sumelor solicitate ale proiectelor depuse, cu conditia indeplinirii criteriilor de verificare a conformitatii si eligibilitatii si cu conditia întrunirii pragului minim pentru a fi admise. Tipul de apel non-competitiv se mentine indiferent daca valoarea solicitata a proiectelor depuse depaseste alocarea regionala a apelului aprobata prin prezentul ghid.
Proiectele respinse pot fi redepuse în cadrul apelului de proiecte în care au fost depuse initial, cu conditia respectarii termenului limita sau conditiile de închidere a apelului în conformitate cu ghidul specific. Toate proiectele redepuse sunt considerate din punct de vedere procedural proiecte nou-depuse.

Care este perioada in care pot fi depuse proiectele?
Data si ora începere a depunerilor de proiecte: 20 august 2018, ora 12.00
Data si ora închiderii apelului de proiecte: 20 februarie 2019, ora 12.00 20 aprilie 2019, ora 12.00

In cazul in care exista riscul ca valoarea eligibila a proiectelor depuse sa nu acopere alocarea regionala, se poate prelungi termen limita pentru închiderea apelului de proiecte
În functie de gradul de acoperire a bugetului alocat apelului/bugetelor regionale alocate în cadrul apelului, depunerea proiectelor poate fi suspendata, însa nu mai devreme de primele 2 luni ale apelului, respectiv nu mai devreme de data de 20 octombrie 2018, ora 12.00.
 
Alocarea financiara la nivelul Regiunii Nord-Est in cadrul acestui apelul de proiecte este de 6,432,350 Euro.
Nota: Fata de alocarea financiara mentionata in ghidul specific, prin hotarârea CMPOR nr. 96/26.06.2018 au fost aprobate diminuari ale alocarilor financiare mai sus mentionate. Pentru mai multe detalii va rugam consultati site-ul www.inforegio.ro, sectiunea privind deciziile CMPOR.
 
 
 
 
Alte versiuni:

Documente suport implementare beneficiari publici / privati

Intrebari privind aplicare OUG 64/2022