Achizitie servicii de publicitate online POR 2014-2020 Nord-Est

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud.Neamt, str. Lt. Draghescu nr.9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa a serviciilor de campanii de publicitate, prin solicitare de oferte.

Denumire: Servicii de realizare si implementare campanie de promovare online a Programului Operational Regional 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Nord – Est.  

Valoare estimata: 29.000 lei fara TVA

1. Criterii de calificare:
a. Certificat constatator emis de ONRC sau echivalent. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
b. Prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de beneficiarii de servicii, din care sa rezulte prestarea de servicii similare cu cele care fac obiectul achizitiei (campanie publicitara online), la nivelul unui contract, in valoare de minim 29.000 lei, fara TVA.

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 30.06.2017, ora 24;

3. Limba ofertei: romana;

4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceleasi adrese de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere oferte: 03.07.2017, ora 9:00;
- data evaluare oferte (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 06.07.2017;
- data de semnare a contractului: 07.07.2017;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila- pana la semnarea contractului;

7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/ sursa de finantare: 29.000 lei, fara TVA/POR.

9. Nu se accepta oferte alternative.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor conform solicitarii din caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului din caietul de sarcini.

Caiet de sarcini
Printscreen Google Analytics