Achizitie servicii elaborare studii aprilie 2017 - Lot 1 si Lot 2

Solicitare de clarificare nr. 97/25.04.2017:
1. In cadrul caietului de sarcini pentru Lotul 1- Servicii de realizare Studiu de evaluare a notorietatii Programului Operational Regional 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Nord – Est se specifica ca in oferta tehnica trebuie inclusa “ o propunere de chestionar pentru fiecare sondaj, cu tipurile de intrebari pe care prestatorul propune sa le foloseasca”. Care sunt cerintele pentru redactarea acestei propuneri? ( ex. Numar minim de intrebari, tipuri de intrebari, daca trebuie oferite variante de raspuns,etc)
2. Oferiti detalii privind modul de administrare a chestionarelor: fata in fata- cu operator, posta, prin mijloace electronice etc sau o combinatie intre aceste modalitati.
 
Raspuns la solicitarea nr. 97/25.04.2017
1. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va include cate o propunere de chestionar cu minim 10 intrebari pentru fiecare dintre cele 2 sondaje:
- 1 chestionar pentru  sondajul de opinie la nivelul potentialilor solicitanti de finantare POR 2014 – 2020 din Regiunea Nord -Est.
- 1 chestionar pentru sondajul de opinie in randul publicului general din Regiunea Nord – Est
Numarul si tipurile de intrebari vor fi propuse de catre ofertant astfel incat sa conduca la atingerea scopului de evaluare a masurilor de informare si promovare POR 2014 -2020, formulate de catre AC in caietul de sarcini:
- Masurarea gradului de notorietate a Programului Operational Regional 2014 – 2020 in randul publicului general din Regiunea Nord – Est
- Masurarea eficientei si gradului de satisfactie privind instrumentele de comunicare utilizate pana in prezent la nivelul potentialilor solicitanti de finantare POR 2014 - 2020;
Precizam ca elaborarea chestionarelor care vor fi aplicate constituie o activitate ulterioara semnarii contractului de servicii, iar versiunea finala a acestor chestionare va fi aprobata de Autoritatea Contractanta.  
2. Modalitatea de aplicare a chestionarelor propusa de ofertant  prin oferta tehnica, va avea in vedere utilizarea unor operatori de intervievare, indiferent de mediul ales, fiind excluse propunerile de colectarea a datelor, care nu presupun interventia unui astfel de operator.
 
Solicitare de clarificare nr.4417 ADR/ 25.04.2017:
Suntem interesati sa participam la licitatie ( pe ambele loturi) si in acest sens va rugam sa ne spuneti daca pentru lotul 1 acceptati ca metoda e culegere a datelor si  TAPI (tablet assisted personal interview), CATI (Computer Assisted Telephone Interviews).

Raspuns la solicitarea de clarificare nr.4417 ADR/ 25.04.2017:
Se accepta in cadrul Lotului 1- Servicii de realizare Studiu de evaluare a notorietatii Programului Operational Regional 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Nord – Est ca metoda de culegere a datelor si TAPI ((tablet assisted personal interview), respectiv CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) si combinatii de modalitati de administrare care presupun interventia unui operator. Se va avea in vedere includerea informatiei in metodologia detaliata in cadrul propunerii tehnice.


24.04.2017 - Achizitie servicii elaborare studii aprilie 2017 - Lot 1 si Lot 2

1. Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud.Neamt, str. Lt. Draghescu nr.9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza achizitia directa a serviciilor de elaborare studii, prin solicitare de oferte.

LOT 1: Servicii de realizare Studiu de evaluare a notorietatii Programului Operational Regional 2014 – 2020 la nivelul Regiunii Nord – Est. Valoare estimata:45.000 lei fara TVA
LOT 2: Servicii realizare Studiu pentru evaluarea cererii si ofertei de servicii de transfer tehnologic in Regiunea Nord-Est. Valoare estimata:40.000 lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA, Lot 1 si Lot 2: 85.000 RON

Prestatorul va emite proces verbal de receptie servicii , cu privire la toate serviciile prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in caietul de sarcini.

1.Criterii de calificare:
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (cerinta este valabila si pentru eventualii subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
-Declaratie, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016(cerinta este valabila si pentru eventualii subcontractanti/terti, in temeiul art. 170 (1) din Legea  nr. 98/2016)
-Declaratie pe propria raspundere a ofertantului/ subcontractantului/ tertului sustinator  privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea  nr. 98/2016
-Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional.
- Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, confirmate prin prezentarea unor certificate/ documente emise sau contrasemnate de acestia, din care sa rezulte prestarea de servicii similare cu cele care fac obiectul achizitiei .

2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 28.04.2017, ora 24;

3. Limba ofertei: romana;
 
4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceleasi adrese de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.

5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere oferte: 02.05.2017, ora 9:00;
- data evaluare oferte (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 10.05.2017;
- data de semnare a contractului: 15.05.2017;

6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila- pana la 15.05.2017;
 
7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;

8. Valoarea estimata a achizitiei publice/ sursa de finantare:85.000 lei, fara TVA/POR. Se poate depune oferta pe unul sau ambele loturi.

9. Nu se accepta oferte alternative.

Pentru detalii suplimentare se va consulta documentul “ Reguli studii” anexat prezentei.

Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din caietul de sarcini.

Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat caietului de sarcini.

Caiet de sarcini - Achizitie servicii realizare Studiu cerere si oferta transfer tehnologic in Regiunea Nord - Est.doc
Caiet de sarcini studiu evaluare notoritatii POR la nivelul Regiunii Nord -Est.doc
Reguli studii.docx
Chestionare in limba romana - Lot 2.zip