Achizitie servicii organizare evenimente dedicate POR 2014-2020 in perioada 13 septembrie - 27 septembrie 2018

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, avand sediul in Piatra Neamt, jud.Neamt, str. Lt. Draghescu nr.9, telefon/fax: 0233-218071/2, initiaza procedura proprie in vederea achizitionarii de „Servicii organizare evenimente dedicate POR 2014-2020 in perioada 13 septembrie-27 septembrie 2018” .
 
Prestatorul va emite rapoarte de activitate, cu privire la toate serviciile real prestate, in vederea obtinerii necesitatilor descrise in caietul de sarcini (inchiriere Sali, pauze cafea, pranz in Piatra Neamt si Botosani).
 
1. Documente de calificare solicitate (conform anexa):
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016
-Declaratie, in conformitate cu prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016
- Declaratie pe propria raspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese in temeiul art. 58-63 din Legea nr. 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Vasile Asandei- Director General, Nicolaie Burghelea- Director Economic;
- Certificat constatator emis de ONRC sau documente relevante care sa dovedeasca forma de inregistrare si, dupa caz, de apartenenta din punct de vedere profesional(din care trebuie sa rezulte ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile ce fac obiectul contractului)
 
2. Data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor: 23.08.2018, ora 15:00;
 
3. Limba ofertei: romana;
 
4. Adresa de e-mail la care se transmit ofertele: monica.lutz@adrnordest.ro. De pe aceleasi adrese de e-mail se vor transmite eventualele solicitari de clarificare, comunicarile privind rezultatul procedurii.
 
5. Calendarul estimativ al procedurii:
- data de deschidere oferte:24.08.2018, ora 9:00;
- data estimata de evaluare oferte (dupa solicitare clarificari si primire raspunsuri, dupa caz): 29.08.2018;
- data estimata de semnare a contractului: 31.08.2018;
 
6. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila- pana la incheierea contractului;
 
7. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut in conditiile respectarii cerintelor documentatiei de atribuire;
 
8. Valoarea estimata a achizitiei publice/ sursa de finantare: 13.500 lei, fara TVA/POR.
 
9. Nu se accepta oferte alternative.
 
10. Prevederile de la punctele 1-9 se completeaza, in situatii incidente, cu dispozitiile Legii nr . 98/2016 privind achizitiile publice si HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si cu dispozitiile Codului de procedura civila.
 
Mod de prezentare propunere tehnica: detalierea serviciilor si depunerea de documente probante conform solicitarii din caietul de sarcini.
Mod de prezentare propunere financiara: completarea formularului financiar, conform modelului anexat caietului de sarcini.

Caiet de sarcini
Informare privind asigurarea protectiei prelucrarii si gestionarii datelor cu caracter personal